Štátna správa – Zákon o civilnom letectve

ZÁKON 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon)

DESIATA ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA

§ 46

Orgány štátnej správy

(1) Orgány štátnej správy v civilnom letectve sú

a) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy v civilnom letectve,

b) Letecký úrad Slovenskej republiky.

(2) Zriaďuje sa Letecký úrad Slovenskej republiky. Letecký úrad Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave.

(3) Letecký úrad Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister.

(4) Orgány štátnej správy vo vzťahu k prevádzke štátnych lietadiel sú Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

§ 47

Ministerstvo

Ministerstvo

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach civilného letectva a vykonáva štátny odborný dozor (§ 49),

b) pripravuje v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí medzinárodné zmluvy vo veciach civilného letectva a zodpovedá za ich vykonávanie,

c) zastupuje Slovenskú republiku vo veciach civilného letectva pri styku s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami civilného letectva,

d) zodpovedá

1. v spolupráci s ministerstvom obrany za vytvorenie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru a za organizovanie a zabezpečovanie letových prevádzkových služieb (§ 4 a 8),

2. za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov (§ 17),

3. za zabezpečenie leteckej informačnej služby (§ 9 ods. 2),

4. za vytvorenie systému opatrení na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (§ 34 ods. 1),

5. za vytvorenie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov (§18 ods. 3),

e) vyhlasuje po dohode s ministerstvom obrany zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ktorých trvanie presahuje tri mesiace (§ 6 ods. 1),

f) zabezpečuje požiadavky na vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné služby v národnej tabuľke frekvenčného spektra (§ 10 ods. 2),

g) poveruje

1. právnické osoby a fyzické osoby vykonávaním letových prevádzkových služieb (§ 8 ods. 3) a leteckej informačnej služby (§ 9 ods. 2),

2. zdravotnícke zariadenia a lekárov posudzovaním zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 5),

h) povoľuje

1. vykonávanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorológiu (§ 10 ods. 3) a vykonávanie leteckej meteorologickej služby (§ 11 ods. 2),

2. výnimočný zápis do registra lietadiel (§ 25 ods. 4),

i) dáva súhlas na zriadenie letísk, ich podstatnú zmenu alebo zrušenie (§ 27 ods. 1) a súhlas na zriadenie stavieb na prenajatých pozemkoch verejného letiska ( § 27 ods. 3),

j) rozhoduje o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letísk a určuje koordinátora na výkon koordinačnej činnosti (§ 32 ods. 7),

k) vykonáva kontrolu dodržiavania pravidiel na určovanie výšky a vyberanie odplát 1) za použitie verejných letísk a leteckých navigačných služieb pri medzinárodných letoch (§ 33 ods. 3),

l) udeľuje licencie a vydáva povolenia na vykonávanie leteckej dopravy (§ 37 ods. 1 a 11, § 39 ods. 1, 2 a 3),

m) schvaľuje prepravné podmienky, tarify pre pravidelnú medzinárodnú leteckú dopravu a letové poriadky pre pravidelnú leteckú dopravu [§ 41 ods. 1 písm. e)],

n) zabezpečuje po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom financií, ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky postupy a prostriedky koordinácie pri uplatňovaní pasových, colných, zdravotných a iných predpisov na uľahčovanie medzinárodnej leteckej dopravy (§ 43),

o) zhromažďuje a vyhodnocuje štatistické a iné údaje predkladané na základe tohto zákona ustanovenými osobami (§ 50),

p) ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie (§ 51 ods. 1),

„r) sa vyjadruje v prerokúvaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska.11ba)“.

——————————————————————

11ba) § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

§ 48

Letecký úrad

(1) Letecký úrad

a) vykonáva

1. štátny odborný dozor (§ 49),

2. funkciu špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo (§ 28),

3. kontrolu dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 7),

b) určuje podmienky stavby a prevádzky lietajúcich športových zariadení [§ 2 písm. c)],

c) vyhlasuje so súhlasom ministerstva obrany zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ktorých trvanie nepresiahne tri mesiace (§ 6 ods. 2), a zákaz alebo obmedzenie letov lietajúcich športových zariadení alebo určených kategórií lietadiel (§ 7 ods. 1),

d) určuje po dohode s ministerstvom obrany podmienky na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (§ 7 ods. 2),

e) povoľuje

1. usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia (§ 7 ods. 3),

2. prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu (§ 32 ods. 1 a 11),

3. letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve (§ 44

ods. 2 a § 45 ods. 3),

f) kontroluje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13 ods. 1),

g) vydáva osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (§ 12 ods.1),

h) dáva súhlas

1. na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky presahujúcu 21 dní (§ 15 ods. 1) a na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi (§ 15 ods. 2),2. na zmenu konštrukcie a výstroja lietadla v prevádzke (§ 22 ods. 5),

3. na vykonanie letu bez osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 1), overuje letovú spôsobilosť lietadiel a vydáva alebo uznáva za platné osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel (§ 22 ods. 1),

4. na zriadenie leteckých pozemných zariadení, na ich podstatnú zmenu alebo zrušenie (§ 27 ods. 2),

5. na zriadenie určených stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásem (§ 30 ods. 1),

6. na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky (§ 40 ods. 1),

i) prideľuje  frekvencie a frekvenčné pásma leteckých telekomunikačných služieb (§ 10 ods. 2),

j) zabezpečuje činnosť odbornej komisie na vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov (§ 18 ods. 6),

k) vydáva a uznáva za platné preukazy odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 3 a 10),

l) vydáva osvedčenia leteckej školy a povoľuje výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu prevádzkovateľa lietadla (§ 21 ods. 1 a 2),

m) overuje typovú spôsobilosť lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve, vydáva alebo uznáva za platné osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla (§ 22 ods. 2), vydáva typové osvedčenie lietadla a dáva súhlas na použitie výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve (§ 24 ods. 1),

n) vedie register lietadiel (§ 25 ods. 2),

o) vydáva súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve, vykonáva overovanie spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia a letové merania určených kategórií leteckých pozemných zariadení (§ 24 ods. 6),“.

o) vydáva súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve, vykonáva overovanie spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia a letové merania určených kategórií leteckých pozemných zariadení (§ 24 ods. 6),“.

p) určuje ochranné pásma letísk a leteckých pozemných zariadení (§ 29 ods. 2),

r) rozhoduje o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letísk alebo leteckých pozemných zariadení (§ 32 ods. 2),

s) určuje podmienky na použitie iných plôch okrem letiska určených na dočasné alebo príležitostné vzlety a pristátia lietadiel alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení (§ 32 ods. 10),

t) schvaľuje

1. bezpečnostné programy na ochranu civilného letectva a ich zmeny (§ 34 ods. 3),

2. 2. hodnotí plnenie požiadaviek a dostatočnosť zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku (§ 34 ods. 2 a § 35 ods. 5),

u) ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie (§ 51 ods. 2, 3 a 4 a § 53 ods. 2) a prejednáva priestupky na úseku civilného letectva (§ 53 ods. 3),

v) pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov.

z) vykonáva ďalšiu pôsobnosť v rozsahu určenom ministerstvom alebo podľa osobitného predpisu.11c)

(2) Letecký úrad sleduje a vyhodnocuje úroveň kvality a bezpečnosť poskytovania leteckých navigačných služieb, určuje požiadavky na ich výkon, schvaľuje súvisiacu dokumentáciu a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

(3) Letecký úrad môže poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou, overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely a odborným vyšetrovaním nehôd a incidentov týchto lietadiel; v poverení určí rozsah a spôsob výkonu týchto činností.

(4) Letecký úrad vyberá za úkony podľa osobitného predpisu11a) správne poplatky. Ostatné úkony vykonáva letecký úrad za úhradu. Druh a výšku úhrady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

11a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

§ 48a

Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra v rozsahu svojej pôsobnosti

a) vydáva preukazy odbornej spôsobilosti posádok štátnych lietadiel a ostatného personálu, ktorí plnia počas letu alebo pri jeho príprave osobitné pracovné úlohy, a overuje ich odbornú spôsobilosť a zabezpečuje posudzovanie ich zdravotnej spôsobilosti; pritom je povinné spolupracovať s leteckým úradom pri posudzovaní ich schopnosti vykonávať lety alebo činnosti podľa pravidiel platných pre civilné letectvo,

b) kontroluje doklady a činnosť členov leteckého personálu štátnych lietadiel,

c) posudzuje odbornú spôsobilosť personálu zabezpečujúceho riadenie letov štátnych lietadiel a poskytovanie letových prevádzkových služieb vo vyhradenom, obmedzenom alebo zakázanom vzdušnom priestore,

d) overuje typovú spôsobilosť štátnych lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky, vydáva typové osvedčenia štátnych lietadiel a dáva súhlas na zmenu konštrukcie a výstroja štátneho lietadla v prevádzke; pritom je povinné spolupracovať s leteckým úradom pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť vykonávania letov civilných lietadiel,

e) vydáva osvedčenia letovej spôsobilosti štátneho lietadla, f) kontroluje doklady a podmienky zachovania letovej spôsobilosti štátnych lietadiel,

g) vedie register štátnych lietadiel vo vlastníctve štátu spôsobilých vykonávať lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo,

h) povoľuje prevádzkovanie vojenských letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu,

i) rozhoduje o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky vojenských letísk alebo vojenských leteckých pozemných zariadení,

j) vydáva súhlas na zriadenie vojenských leteckých pozemných zariadení, na ich podstatnú zmenu alebo zrušenie,

k) menuje a zabezpečuje činnosť odbornej komisie na vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov štátnych lietadiel.

§ 49

Štátny odborný dozor

(1) Štátny odborný dozor v civilnom letectve vykonáva ministerstvo a letecký úrad v rozsahu svojich pôsobnosti.

(2) Pri vykonávaní štátneho odborného dozoru zamestnanci ministerstva a leteckého úradu (ďalej len„zamestnanci“) overujú a kontrolujú spôsobilosť civilných lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, letísk a leteckých pozemných zariadení, leteckého prekážkového značenia, činnosť členov leteckého personálu, činnosť prevádzkovateľov lietadiel, činnosť leteckých dopravcov, činnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na prevádzkovanie letísk alebo leteckých pozemných zariadení, oprávnených na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, poverených vykonávaním letových prevádzkových služieb, činnosť právnických osôb poverených poskytovaním leteckej informačnej služby, oprávnených na poskytovanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorológiu, oprávnených na vykonávanie leteckej meteorologickej služby a poverených koordináciou pátrania a záchrany z hľadiska plnenia ich povinností súvisiacich s bezpečnosťou leteckej prevádzky, ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe alebo štandardami alebo odporúčaniami medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala a z hľadiska plnenia požiadaviek a dodržiavania podmienok ustanovených rozhodnutiami vydanými správnym orgánom v civilnom letectve.

(3) Zamestnanci leteckého úradu poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú oprávnení vykonávať počas letu kontrolu činnosti posádky a technického vybavenia civilných lietadiel zapísaných v registri lietadiel, ako aj celkového zabezpečenia leteckej prevádzky. Ak existujú odôvodnené pochybnosti o bezpečnosti letu, zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru môžu let zakázať.

(4) Prevádzkovatelia lietadiel, leteckí dopravcovia, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení, držitelia povolenia na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, členovia leteckého personálu, ako aj ostatné osoby činné v civilnom letectve sú povinní poskytnúť zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru požadovanú dokumentáciu, podklady, informácie a vysvetlenia a umožniť im vstup na palubu lietadla a do priestorov súvisiacich s predmetom ich činnosti.

(5) Tuzemskí leteckí dopravcovia musia zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru poskytnúť bezplatnú prepravu na výkon štátneho odborného dozoru nad ich prevádzkou.

(6) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na vývoj, výrobu, vykonávanie modifikácií, opravy, údržbu, skúšanie a prevádzkovanie lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky sú povinné na vlastné náklady zamestnancom povereným výkonom štátneho odborného dozoru

a) umožniť v priebehu vývoja, výroby, vykonávania modifikácií, opráv, údržby alebo prevádzky výrobkov leteckej techniky účasť na pracovných úkonoch a skúškach, ktoré vyžaduje výkon štátneho odborného dozoru,

b) vytvoriť na výkon ich činnosti potrebné podmienky vrátane poskytovania dokumentácie a informácií, umožniť vstup do prevádzkových priestorov, zabezpečiť súčinnosť a prítomnosť potrebných pracovníkov, poskytovať primerané priestory, meracie a skúšobné zariadenia,

c) preukázať, že výrobok leteckej techniky má vlastnosti a parametre podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe alebo na základe predpisov cudzieho štátu, ktoré sú v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo ktoré vydal príslušný orgán medzinárodnej organizácie.

(7) Pri výkone štátneho odborného dozoru spolupracujú

aj iné poverené osoby podľa osobitného predpisu11d) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(8) Podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov

leteckého úradu pri výkone štátneho odborného dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 50

Predkladanie štatistických a iných údajov

(1) Držitelia licencií a povolení na vykonávanie leteckej dopravy, prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia letísk, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, ako aj osoby poskytujúce letecké navigačné služby sú povinní predkladať ministerstvu a leteckému úradu štatistické a iné údaje týkajúce sa ich činnosti alebo účasti v civilnom letectve.

(2) Rozsah a spôsob predkladania, zhromažďovania a zverejňovania štatistických a iných údajov určí ministerstvo po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Poznámka

11c ) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 240, 07. 09. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1643/2003 z 22. júla 2003 Strana 4792 Zbierka zákonov č. 544/2004 Čiastka 228 (Úradný vestník Európskej únie L 245, 29. 09. 2003), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 355, 30. 12. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 849/2004 z 29. apríla 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 158, 30. 04. 2004), nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 zo 4. apríla 2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 10, 16. 01. 2004) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 68/2004 z 15. januára 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 10, 16. 01. 2004).

11d ) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1486/2003 z 22. augusta 2003, ustanovujúce postupy pre vykonávanie inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 213, 23. 08. 2003).“.

Letecký zákon

Zákon o civilnom letectve – úvod
PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ – VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
TRETIA ČASŤ – LETECKÝ PERSONÁL
ŠTVRTÁ ČASŤ – LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
PIATA ČASŤ – REGISTER LIETADIEL
ŠIESTA ČASŤ – LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
SIEDMA ČASŤ – OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
ÔSMA ČASŤ – LETECKÁ DOPRAVA
DEVIATA ČASŤ – LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
DESIATA ČASŤ – ŠTÁTNA SPRÁVA
JEDENÁSTA ČASŤ – SANKCIE
DVANÁSTA ČASŤ – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Čl.II
Čl.III
Čl.IV
Čl.V
Čl.VI
Čl.VII

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *