Lietadlá a iné výrobky leteckej techniky – Zákon o civilnom letectve

ZÁKON 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon)

ŠTVRTÁ ČASŤ

LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY

§ 22

Letová spôsobilosť lietadla

(1) Lietadlom zapísaným v registri lietadiel možno vykonať let, ak má osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydané leteckým úradom alebo príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie, a letecký úrad ho uznal za platné. Výnimku tvoria lety, ktoré sa vykonávajú so súhlasom leteckého úradu na získanie alebo obnovenie platnosti osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla.

(2) Letecký úrad vydá osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla po overení, že pre lietadlo bolo vydané typové osvedčenie, po vykonaní letovej skúšky a po kontrole úplnosti predpísaných dokladov. Lietadlám, ktoré nespĺňajú tieto podmienky, lietadlám individuálne skonštruovaným alebo dovezeným, pre ktoré sa nevydáva typové osvedčenie, sa môže osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydať iba v prípade, ak sú v ňom vyznačené prevádzkové obmedzenia v súlade s predpismi pre príslušnú kategóriu lietadiel a druh prevádzky.

(3) Letecký úrad vydá osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla alebo uzná za platné osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydané príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá preukáže právny záujem. Náklady na overenie letovej spôsobilosti lietadla uhrádza žiadateľ. Letecký úrad môže overením letovej spôsobilosti lietadla poveriť právnickú osobu.

(4) Prevádzkovateľ lietadla zodpovedá za prevádzkovanie lietadla v súlade s jeho osvedčením letovej spôsobilosti a za vykonávanie ostatných činností, ktoré súvisia so zachovaním alebo obnovením letovej spôsobilosti lietadla a s jeho údržbou.

(5) Zmenu konštrukcie alebo výstroja lietadla v prevádzke, ktoré nie sú v súlade s typovým osvedčením lietadla, možno vykonať len so súhlasom leteckého úradu.

(6) Lietadlom zapísaným v registri lietadiel cudzieho štátu možno vykonať let vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, ak má platné osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla vydané alebo uznané za platné príslušnými orgánmi cudzieho štátu v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(7) Letecký úrad môže vykonať kontrolu dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti každého civilného lietadla zapísaného v registri lietadiel alebo nezapísaného v tomto registri, ktoré je na území Slovenskej republiky, a ak ide o lietadlo zapísané v registri lietadiel, aj v zahraničí.

(8) Podrobnosti o postupe a požiadavkách na vydanie a zachovanie platnosti osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel vrátane požiadaviek ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 23

Vývoj, výroba, údržba, skúšanie a iné práce vzťahujúce sa na výrobky leteckej techniky

(1) Výrobky leteckej techniky môže zhodne s typovým osvedčením alebo so súhlasom na použitie výrobkov v civilnom letectve vyvíjať, vyrábať, vykonávať ich modifikácie a skúšať iba držiteľ povolenia na vývoj, výrobu, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky vydaného leteckým úradom.

(2) Práce predpísané na zachovanie spôsobilosti výrobkov leteckej techniky môže vykonávať iba držiteľ povolenia na vykonávanie opráv a údržby týchto výrobkov vydaného leteckým úradom.

(3) Podrobnosti o postupe a požiadavkách na vydanie povolenia na vykonávanie činností podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 24

Použiteľnosť výrobkov leteckej techniky a leteckých pozemných zariadení v civilnom letectve

(1) Podmienkou použitia výrobkov leteckej techniky je pri lietadlách a ich súčastiach vydanie typového osvedčenia a pri ostatných výrobkoch leteckej techniky vydanie súhlasu na použitie výrobkov v civilnom letectve alebo uznanie platnosti obdobných dokladov vydaných príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie. Na účely overovania typovej spôsobilosti sa súčasťou lietadla rozumejú motory a vrtule.

(2) Letecký úrad vydá alebo uzná za platné doklady uvedené v odseku 1 iba pre výrobky leteckej techniky, pri ktorých sa preukázalo splnenie vlastností, charakteristík a ostatných požiadaviek spôsobilosti vrátane požiadaviek ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho základe alebo predpisom cudzieho štátu, ktorý je v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo ktorý vydá príslušný orgán medzinárodnej organizácie.

(3) Výrobky leteckej techniky musia mať dokumentáciu vymedzujúcu ich prevádzku, údržbu a opravy, ktorá sa musí udržiavať v aktuálnom stave. Výrobca je povinný sledovať ním vyrobené lietadlá a ostatné výrobky leteckej techniky počas ich prevádzky a na základe analýzy porúch robiť opatrenia na zachovanie ich funkčnosti. Na ten účel sú výrobcovia a prevádzkovatelia výrobkov leteckej techniky povinní navzájom si poskytovať potrebné údaje.

(4) Letecký úrad vydá doklady uvedené v odseku 1 na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá preukáže právny záujem. Náklady na overenie spôsobilosti výrobkov leteckej techniky uhrádza žiadateľ. Letecký úrad môže overením spôsobilosti výrobkov leteckej techniky poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

(5) Klasifikáciu výrobkov leteckej techniky, podrobnosti o postupe a požiadavkách na vydanie alebo uznanie typového osvedčenia vrátane požiadaviek ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel a preukazovanie spôsobilosti ostatných výrobkov leteckej techniky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

„(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj na vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve alebo na uznanie platnosti obdobných dokladov vydaných príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie. Letecký úrad vydá súhlas alebo uzná za platné tieto doklady pre ním určené kategórie leteckých pozemných zariadení na základe letového merania a po kontrole výsledkov meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek podľa odseku 2. Letecký úrad môže vykonaním letového merania poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

(7) Prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia zodpovedá za prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia v súlade so súhlasom na jeho použitie alebo s uznanými dokladmi vydanými príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie a za vykonávanie ostatných činností vrátane letových meraní, ktoré súvisia so zachovaním alebo s obnovením jeho spôsobilosti a s jeho údržbou.“.

Letecký zákon

Zákon o civilnom letectve – úvod
PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ – VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
TRETIA ČASŤ – LETECKÝ PERSONÁL
ŠTVRTÁ ČASŤ – LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
PIATA ČASŤ – REGISTER LIETADIEL
ŠIESTA ČASŤ – LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
SIEDMA ČASŤ – OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
ÔSMA ČASŤ – LETECKÁ DOPRAVA
DEVIATA ČASŤ – LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
DESIATA ČASŤ – ŠTÁTNA SPRÁVA
JEDENÁSTA ČASŤ – SANKCIE
DVANÁSTA ČASŤ – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Čl.II
Čl.III
Čl.IV
Čl.V
Čl.VI
Čl.VII

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥