Letecká doprava – Zákon o civilnom letectve

ZÁKON 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon)

ÔSMA ČASŤ

LETECKÁ DOPRAVA

§ 37

Letecká doprava vykonávaná tuzemskými leteckými dopravcami

(1) Leteckú dopravu za odplatu 1) môže tuzemský letecký dopravca vykonávať len na základe licencie udelenej ministerstvom. Udelená licencia je neprenosná.

(2) Žiadateľ o udelenie licencie musí preukázať

a) bezúhonnosť (odsek 3),

b) odbornú spôsobilosť (odsek 4),

c) finančnú spôsobilosť na vykonávanie predpokladaného rozsahu leteckej dopravy (odsek 5),

d) ak ide o fyzickú osobu, že má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a trvalý pobyt v Slovenskej republike;

ak ide o právnickú osobu, že

1. má sídlo alebo organizačnú zložku v Slovenskej republike a miesto zápisu do obchodného registra v Slovenskej republike,

2. prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktorých prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu,

3. týmito fyzickými osobami alebo právnickými osobami je vykonávaná aj efektívna kontrola, e) že hlavným predmetom podnikania je letecká doprava, prípadne spolu s iným obchodným využívaním lietadiel alebo ich údržbou a opravami,

f) čestným vyhlásením, že jeho majetok nebol predmetom konkurzného konania v období posledných piatich rokov.

(3) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, z ktorého je zrejmé, že žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s civilným letectvom, alebo za iný trestný čin spáchaný úmyselne. Ak ide o právnickú osobu, túto požiadavku musí spĺňať každý člen štatutárneho orgánu.

(4) Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov potrebných na výkon činností v leteckej doprave. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o ukončenom stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní dopravného, ekonomického, technického alebo právneho zamerania a najmenej trojročnou odbornou praxou v civilnom letectve. Ak ide o právnickú osobu, túto požiadavku musí spĺňať štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu.

(5) Podmienky na finančnú spôsobilosť leteckého dopravcu a ekonomické a finančné kritériá na udelenie licencie upravuje osobitný predpis.9a)

(6) Podmienkou na udelenie licencie je aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (§ 12), poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa lietadla za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13) a poistenie zodpovednosti zo zmluvy o preprave (§ 42).

(7) Ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, licenciu možno udeliť aj osobám, ktoré nespĺňajú podmienky podľa odseku 2 písm. d).

(8) Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje najmä

a) obchodné meno a trvalé bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o právnickú osobu,

b) druh leteckej dopravnej činnosti,

c) kategóriu prevádzkovaných lietadiel,

d) obdobie, na ktoré sa licencia udeľuje,

e) ďalšie podmienky na vykonávanie leteckej dopravy a udržanie platnosti licencie.

(9) Držiteľ licencie je oprávnený predávať letecké prepravné služby a poskytovať služby na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnú obsluhu lietadiel.

(10) Držiteľ licencie je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie podmienok podľa odsekov 2 a 6 vrátane obchodnej alebo prevádzkovej spolupráce s inými dopravcami pri vykonávaní činností, na ktoré bola licencia vydaná. Ministerstvo je aj po vydaní licencie oprávnené kontrolovať plnenie podmienok, na ktorých základe bola licencia vydaná.

(11) Ministerstvo môže v jednotlivých prípadoch odôvodnených naliehavosťou veci a pre určité kategórie nepravidelných letov povoliť vykonanie dopravného letu za odplatu 1) aj bez udelenia licencie.

(12) Podrobnosti o druhoch leteckej dopravnej činnosti, kategorizácii lietadiel, udeľovaní licencií, náležitostiach žiadosti o ich vydanie, spôsobe preukazovania spôsobilosti a zásady používania počítačových rezervačných systémov pri predaji leteckých dopravných služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis ktorý vydá ministerstvo.

——————————————————————

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách.

§ 38

Vnútroštátna letecká doprava

Vnútroštátnu leteckú dopravu môže vykonávať len tuzemský letecký dopravca, ak medzinárodné zmluvy neustanovujú inak alebo ak ministerstvo neudelí výnimku.

§ 39

Letecká doprava vykonávaná zahraničnými leteckými dopravcami

(1) Povolenie na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy medzi územím Slovenskej republiky a územím cudzieho štátu alebo štátov (ďalej len "pravidelná medzinárodná letecká doprava") vydá ministerstvo zahraničnému leteckému dopravcovi, ak je žiadosť podaná na základe medzinárodnej zmluvy.

(2) Ak zahraničný letecký dopravca podá žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie pravidelnej medzinárodnej leteckej dopravy bez odvolania sa na medzinárodnú zmluvu, ministerstvo môže vydať povolenie s časovým obmedzením na základe osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy alebo iného na to oprávňujúceho dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu.

(3) Zahraniční leteckí dopravcovia môžu vykonávať nepravidelnú leteckú dopravu medzi územím Slovenskej republiky a územím cudzieho štátu alebo štátov (ďalej len "nepravidelná medzinárodná letecká doprava") len v súlade s medzinárodnými zmluvami alebo na základe povolenia vydaného ministerstvom na žiadosť zahraničného leteckého dopravcu. Ministerstvo môže od zahraničného leteckého dopravcu požadovať osvedčenie leteckého prevádzkovateľa a licenciu na vykonávanie leteckej dopravy alebo iný na to oprávňujúci doklad vydaný príslušným orgánom cudzieho štátu.

(4) K žiadosti podľa odsekov 1, 2 a 3 sa musí pripojiť doklad o poistení zodpovednosti prevádzkovateľa lietadla za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a o poistení zodpovednosti zo zmluvy o preprave.

(5) Ministerstvo v povolení určí rozsah a podmienky vykonávania leteckej dopravy a predaja leteckých prepravných služieb zahraničného leteckého dopravcu na území Slovenskej republiky.

(6) Ministerstvo môže dočasne alebo trvalo odňať povolenie vydané podľa odsekov 1, 2 a 3 alebo určiť nové podmienky, ak štát leteckého dopravcu uskutoční opatrenia diskriminujúce tuzemských leteckých dopravcov, alebo zahraničný letecký dopravca poruší právne predpisy Slovenskej republiky alebo podmienky určené v povolení. Povolenie vydané podľa odsekov 1, 2 a 3 možno dočasne alebo trvalo odňať aj v prípade uplatňovania sankcií prijatých medzinárodnými organizáciami, ku ktorým sa Slovenská republika pripojila.

(7) Na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy alebo nepravidelnej leteckej dopravy medzi územím Slovenskej republiky a územím iného členského štátu zahraničným leteckým dopravcom s licenciou udelenou iným členským štátom9b) sa nevyžaduje povolenie podľa odsekov 1 až 3; požadované podklady dopravca predkladá ministerstvu na registráciu.

(8) Podrobnosti o udeľovaní povolení zahraničným leteckým dopravcom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 40

Iné ako dopravné lety zahraničných prevádzkovateľov lietadiel

(1) Na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky za odplatu 1) je potrebné povolenie leteckého úradu, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. V povolení sa môžu určiť podmienky na vykonanie letu.

(2) Pri vykonávaní iných ako dopravných letov civilných lietadiel zahraničných prevádzkovateľov vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, ktoré sa nevykonávajú za odplatu, musia sa dodržať postupy na oznamovanie letov, ktoré určí ministerstvo v súlade s medzinárodnými zmluvami.

§ 41

Vykonávanie leteckej dopravy

(1) Letecký dopravca je povinný

a) vykonávať leteckú dopravu v rozsahu a za podmienok určených v licencii alebo v povolení,

b) vykonať prepravu cestujúcich a nákladu s odbornou starostlivosťou a dbať o bezpečnosť a poriadok vo svojich zariadeniach a na palube lietadiel, ako aj o uľahčovanie prepravy zdravotne postihnutých osôb,

c) oboznámiť primeraným spôsobom používateľov leteckej dopravy s tarifami a prepravnými podmienkami, v prípade pravidelnej leteckej dopravy s letovým poriadkom, a ak sa doprava vykonáva v spolupráci s inými leteckými dopravcami, aj s touto skutočnosťou,

d) prihliadať na verejný záujem a na záujmy používateľov leteckej dopravy,

e) predkladať ministerstvu v závislosti od druhu vykonávanej leteckej dopravy na schválenie prepravné podmienky, tarify pre pravidelnú medzinárodnú leteckú dopravu a v prípade pravidelnej leteckej dopravy letové poriadky; tarify pre pravidelnú leteckú dopravu medzi územím Slovenskej republiky a územím iného členského štátu sa predkladajú ministerstvu na registráciu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom9c)

f) ohlásiť ministerstvu zamýšľané prerušenie alebo zastavenie pravidelnej leteckej dopravy,

g) v prípade leteckej nehody vyplatiť preddavok náhrady za škody spôsobené usmrtením, zranením alebo akýmkoľvek iným poškodením na úhradu bezprostredných ekonomických potrieb poškodeným alebo ich blízkym osobám.

(2) Používatelia leteckej dopravy majú na základe zmluvy o preprave právo na zabezpečenie riadneho priebehu prepravy a predovšetkým na to, aby cestujúci a náklad boli prepravení na miesto určenia kvalitne a včas.

(3) Ak v pravidelnej leteckej doprave letecký dopravca nemôže vykonať potvrdenú prepravu z dôvodu nedostatku miesta v lietadle, musí pre cestujúceho po dohode s ním zabezpečiť iné vhodné spojenie a poskytnúť mu primerané odškodnenie. Povinnosti leteckého dopravcu a podrobnosti o odškodnení v prípade prepravy z letiska na území členského štátu ustanovuje osobitný predpis9d).

(4) Ak letecký dopravca nemôže vykonať prepravu z poveternostných, technických alebo iných od neho nezávislých príčin, je povinný naležíte informovať cestujúceho o odložení, zrušení alebo predčasnom ukončení letu a vykonať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov, ktoré tým vznikli cestujúcemu vrátane prípadného vrátenia cestovného.

(5) Ak v prípadoch podľa odsekov 3 a 4 letecký dopravca zabezpečí náhradnú dopravu iným dopravným prostriedkom ako lietadlom, cestujúci má nárok na vrátenie rozdielu cestovného.

(6) Cestujúci sa počas prepravy na palube lietadla, ako aj pred letom a po ňom musia zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy. Cestujúci sa musia riadiť prevádzkovými pokynmi poverených zamestnancov leteckého dopravcu.

(7) Letecká preprava vecí ohrozujúcich bezpečnosť leteckej prevádzky, najmä zbraní, výbušnín, streliva, žieravín, rádioaktívnych materiálov a ľahko zápalných predmetov, je dovolená len so súhlasom leteckého dopravcu v súlade s prepravnými podmienkami a za ním určených podmienok a v súlade s prijatými štandardami a odporúčaniami medzinárodných organizácií,

(8) Ak je vo verejnom záujme vykonávanie leteckej dopravy medzi miestami, kde by leteckí dopravcovia, ak by sa riadili výhradne obchodnými záujmami, leteckú dopravu nevykonávali, ministerstvo môže s leteckými dopravcami uzavrieť dohodu o zabezpečení leteckej dopravy na týchto spojeniach. V súvislosti s dohodou môže ministerstvo obmedziť prístup iných leteckých dopravcov k týmto spojeniam alebo poskytnúť finančné kompenzácie alebo iné formy pomoci.

(9) Letecký dopravca vykonávajúci pravidelnú leteckú dopravu môže prenechať časť kapacity lietadla vyjadrenú počtom sedadiel alebo váhou nákladu za odplatu inému leteckému dopravcovi na účely predaja prepravy týmto dopravcom (blokovaná časť kapacity lietadla).

(10) Na blokovanie časti kapacity lietadla podľa odseku 9 je potrebný predchádzajúci súhlas ministerstva.

(11) Letecký dopravca môže na vykonávanie svojej leteckej dopravnej činnosti používať lietadlo alebo lietadlo a posádku iného leteckého dopravcu alebo leteckého prevádzkovateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, alebo poskytnúť lietadlo alebo lietadlo a posádku lietadla inému leteckému dopravcovi na vykonávanie leteckej dopravy len na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva.

(12) Letecký dopravca vykonávajúci pravidelnú leteckú dopravu môže používať spoločné letové kódy s iným leteckým dopravcom len na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva ak osobitný predpis9b) neustanovuje inak.

(13) Podrobnosti o obsahu, schvaľovaní a vydávaní letových poriadkov, prepravných podmienok, leteckého prepravného poriadku, o schvaľovaní taríf pre medzinárodnú leteckú dopravu, o zastavení alebo prerušení pravidelnej leteckej dopravy, o povoľovaní niektorých foriem obchodnej a prevádzkovej spolupráce leteckých dopravcov, o nájme lietadiel a ich posádok, o opatreniach na odstraňovanie prekážok pri leteckej preprave zdravotne postihnutých osôb, o vzniku a vykonávaní zmluvy o preprave osôb a vecí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 42

Zodpovednosť leteckých dopravcov

(1) Zodpovednosť leteckých dopravcov zo zmluvy o preprave ustanovujú

a) vo vnútroštátnej leteckej doprave a v pravidelnej leteckej doprave alebo nepravidelnej leteckej doprave medzi územím Slovenskej republiky a územím iného členského štátu osobitný predpis10),

b) v medzinárodnej leteckej doprave medzinárodné zmluvy11)

(2) Letecký dopravca pri preprave poštových zásielok zodpovedá poštový podnik11b za škodu v takom rozsahu, v akom pošta zodpovedá užívateľom poštových služieb.

(3) Letecký dopravca je povinný okrem zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti zo zmluvy o preprave a plniť ju. Minimálnu výšku poistného krytia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom financií.

——————————————————————

11) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 271/1994 Z.z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, dopĺňajúceho Varšavský dohovor.

§ 43

Uľahčovanie medzinárodnej leteckej dopravy

Ministerstvo po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom financií, ministerstvom zahraničných vecí, ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky zabezpečí postupy a prostriedky koordinácie pri uplatňovaní pasových, colných, zdravotných a iných predpisov tak, aby sa v medzinárodnej leteckej doprave napomáhala rýchlosť a plynulosť vstupu na územie Slovenskej republiky a výstupu z neho.

Poznámka

9a Článok 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licencovaní leteckých dopravcov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 240, 24. 08. 1992).

9b) Nariadenie Rady (ES) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k letovým trasám v rámci spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 169, 27. 06. 1997).

9c ) Nariadenie Rady (EHS) č. 2409/92 z 23. júla 1992 o cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 240, 24. 08. 1992).

9d ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004 stanovujúce spoločné pravidlá náhrad a pomoci cestujúcim v prípade zákazu nastúpenia, zrušenia alebo dlhého odkladu letu a zrušujúce nariadenie Rady (EHS) č. 295/91 (Úradný vestník Európskej únie L 046, 17. 02.2004).

10 ) Nariadenie Rady (ES) 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 285, 17. 10. 1997) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 z 13. mája 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 140, 30. 05. 2002).

11b ) Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.

Letecký zákon

Zákon o civilnom letectve – úvod
PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ – VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
TRETIA ČASŤ – LETECKÝ PERSONÁL
ŠTVRTÁ ČASŤ – LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
PIATA ČASŤ – REGISTER LIETADIEL
ŠIESTA ČASŤ – LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
SIEDMA ČASŤ – OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
ÔSMA ČASŤ – LETECKÁ DOPRAVA
DEVIATA ČASŤ – LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
DESIATA ČASŤ – ŠTÁTNA SPRÁVA
JEDENÁSTA ČASŤ – SANKCIE
DVANÁSTA ČASŤ – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Čl.II
Čl.III
Čl.IV
Čl.V
Čl.VI
Čl.VII

Komentáre k článku Letecká doprava – Zákon o civilnom letectve (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥