Letiská a letecké pozemné zariadenia – Zákon o civilnom letectve

ZÁKON 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon)

ŠIESTA ČASŤ

LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA

§ 27

Zriaďovanie letísk a leteckých pozemných zariadení

(1) Zriadiť civilné letisko, vykonať jeho podstatnú zmenu alebo ho zrušiť možno len so súhlasom ministerstva, ktoré rozhoduje po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy a obcí. Ministerstvo v rozhodnutí určí účel, ktorému bude letisko slúžiť, ako aj podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel. Ministerstvo zároveň zabezpečí, aby s konaním o udelenie súhlasu bolo spojené konanie podľa osobitných predpisov. 5)

(2) Zriadiť letecké pozemné zariadenie, vykonať jeho podstatnú zmenu alebo ho zrušiť možno len so súhlasom leteckého úradu. Letecký úrad v rozhodnutí určí podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel. Letecký úrad zároveň zabezpečí, aby s konaním o udelenie súhlasu bolo spojené konanie podľa osobitných predpisov. 5)

(3) Stavby v územných obvodoch verejných letísk, ktoré sú vo vlastníctve štátu, možno zriaďovať na prenajatých pozemkoch týchto letísk len so súhlasom ministerstva.

(4) Podstatnou zmenou sa podľa tohto zákona rozumie taká zmena prevádzkovo technických parametrov, ktorá znamená zmenu spôsobu alebo účelu využitia letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.

——————————————————————

5) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), (úplné znenie č. 109/1998 Z.z.).

§ 28

Špeciálny stavebný úrad

(1) Špeciálnym stavebným úradom 6) pre stavby v územných obvodoch letísk a stavby leteckých pozemných zariadení je letecký úrad.

(2) Letecký úrad je dotknutým orgánom štátnej správy v územnom konaní pri stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení.

——————————————————————

6) § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

(3) Pri stavbách v ochranných pásmach letísk a v ochranných pásmach leteckých pozemných zariadení, ako aj pri ďalších stavbách podľa § 30, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je letecký úrad dotknutým orgánom6a) štátnej správy pri prerokúvaní územných plánov a ich zmien a doplnkov a v územnom konaní.6b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

6a) § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona

č. 479/2005 Z. z.

6b) § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005

Z. z.“.

§ 29

Ochranné pásma

(1) Bezpečnosť leteckej prevádzky na letiskách a spoľahlivú činnosť leteckých pozemných zariadení, ako aj vytvorenie podmienok na ich ďalší rozvoj zabezpečujú ochranné pásma.

(2) Ochranné pásma na návrh prevádzkovateľa letiska alebo leteckého pozemného zariadenia určuje rozhodnutím letecký úrad na základe záväzného stanoviska stavebného úradu7) Určenie ochranných pásem je podmienkou na vydanie povolenia na prevádzku verejného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia (§ 32 ods. 1).

——————————————————————

7) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005

Z. z.“.

(3) Letecký úrad v rozhodnutí o určení ochranných pásem zakáže alebo obmedzí v ochranných pásmach najmä umiestňovať stavby alebo zariadenia, vysádzať porasty alebo ich nechať rásť nad určenú mieru a vykonávať činnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky.

(4) Vlastníci stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach sú povinní, ak to vyžaduje zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky, umiestniť a udržiavať na týchto objektoch letecké prekážkové značenie; náklady na dodatočné umiestnenie a údržbu leteckého prekážkového značenia v ochrannom pásme už prevádzkovaného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia uhrádza prevádzkovateľ letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.

(5) Druhy ochranných pásem, ich tvary a rozmery, ako aj podrobnosti o zákaze a obmedzeniach (odsek 3) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

——————————————————————

7) § 33 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 30

Stavby a zariadenia mimo ochranných pásem

(1) Na umiestnenie stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásem, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je potrebný súhlas leteckého úradu, ak ide o

a) stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,

b) stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu,

c) zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice.

d) zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje.

(2) Vlastníci stavieb a zariadení nestavebnej povahy podľa odseku 1 sú povinní, ak to vyžaduje zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky, umiestniť a udržiavať na týchto objektoch letecké prekážkové značenie.

(3) Ak si umiestnenie leteckého prekážkového značenia vyžiada určenie alebo zmena ochranných pásem už prevádzkovaného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia, náklady na umiestnenie a údržbu leteckého prekážkového značenia uhrádza prevádzkovateľ letiska alebo leteckého pozemného zariadenia. V ostatných prípadoch uhrádza náklady na umiestnenie a údržbu prekážkového značenia vlastník stavby alebo zariadenia.

§ 31

Obmedzenie vlastníckych práv

(1) Z dôvodu zriadenia alebo prevádzkovania verejných letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane ich ochranných pásem možno vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vo verejnom záujme za náhradu obmedziť alebo nehnuteľnosti za odplatu 1) vyvlastniť. 8)

(2) V záujme zabezpečenia prevádzky verejných letísk a leteckých pozemných zariadení sú ich prevádzkovatelia po predchádzajúcom informovaní vlastníka oprávnení vstupovať na cudzie pozemky. Výkon týchto oprávnení sa musí obmedziť na nevyhnutnú mieru. Právo vlastníka nehnuteľnosti na náhradu škody nie je tým dotknuté.

——————————————————————

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách.

8) § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z. a zákona č. 229/1997 Z.z. § 128 Občianskeho zákonníka.

§ 32

Prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení

(1) Letiská a letecké pozemné zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia vydaného leteckým úradom. Letecký úrad v povolení určí okruh užívateľov letiska, jeho určenie pre vnútroštátne alebo medzinárodné lety a kategóriu podľa prevádzkovo-technických parametrov. Letecký úrad určí aj podmienky a obmedzenia na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky a ochrany životného prostredia najmä pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel.

(2) Ak stav letiska alebo leteckého pozemného zariadenia alebo ich časti nevyhovujú podmienkam bezpečnej prevádzky, letecký úrad môže rozhodnúť o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.

(3) Prevádzkovateľom letiska alebo leteckého pozemného zariadenia môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 37 ods. 2 písm. a) a b) ), ods. 3 a 4.

(4) Prevádzkovateľ letiska je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou letiska a plniť ju.

(5) Prevádzkovateľ letiska zodpovedá za bezpečnosť leteckej prevádzky na letisku. Na tento účel koordinuje činnosť všetkých právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na prevádzkovaní a používaní letiska; pre porušenie bezpečnostného programu letiska ich môže vylúčiť z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného alebo prepravného a vypovedať im dohodu upravujúcu ich činnosť v územnom obvode letiska.

(6) V krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu8a

(7) V záujme plynulosti leteckej prevádzky alebo na základe iného verejného záujmu môže ministerstvo rozhodnúť o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letiska podľa osobitného predpisu8c) a ako koordinátora na výkon koordinačnej činnosti prípadne určiť aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ako je prevádzkovateľ letiska.

(8) Držiteľ povolenia na prevádzkovanie letiska je oprávnený poskytovať služby na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnú obsluhu lietadiel.

(9) Za prevádzkovanie civilného letiska sa považuje aj civilná letecká prevádzka na vojenskom letisku. Na vydanie povolenia na civilnú leteckú prevádzku na vojenskom letisku je potrebný súhlas ministerstva obrany.

(10) Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje pre iné plochy, ako je letisko, ktoré sa používajú na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení. Podmienky na používanie týchto plôch určí letecký úrad.

(11) Letecký úrad vedie evidenciu vydaných povolení. Evidencia je prístupná osobám, ktoré preukážu právny záujem.

(12) Podrobnosti o prevádzkovaní letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane pravidiel na koordináciu prideľovania časových intervalov na použitie letiska, o vydávaní povolení, minimálnej výške poistného na krytie škôd spôsobených pri prevádzke letiska, o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 33

Odplaty za používanie verejných letísk a za poskytovanie leteckých navigačných služieb

(1) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú verejné letiská alebo poskytujú letecké navigačné služby, sú za používanie letiska alebo poskytnuté letecké navigačné služby oprávnené žiadať odplaty. 1) Vyberanie odplát pri medzinárodných letoch sa riadi pravidlami ustanovenými ministerstvom v súlade s medzinárodnými zmluvami.

(2) Odplaty podľa odseku 1 sa nevyberajú pri letoch oslobodených od odplaty na základe medzinárodných zmlúv a pri niektorých ďalších letoch, pre ktoré medzinárodné zmluvy dávajú možnosť oslobodenia a ktoré určí ministerstvo.

(3) Ministerstvo je oprávnené pri medzinárodných letoch kontrolovať dodržiavanie pravidiel na určovanie výšky a vyberanie odplát. Na ten účel je ministerstvo oprávnené požadovať od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú verejné letiská alebo poskytujú letecké navigačné služby, potrebné údaje.

(4) Pravidlá na určovanie výšky a vyberanie odplát pri medzinárodných letoch, lety oslobodené od odplát a spôsob kompenzácie nákladov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom financií a ministerstvom obrany.

——————————————————————

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Poznámka

8a Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Zákon č. 319 /2002 Z.z. o brane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z.z. Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciach mimo času vojny a vojnového stavu. Zákon č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8c) Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 014, 22. 01. 1993).

Letecký zákon

Zákon o civilnom letectve – úvod
PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ – VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
TRETIA ČASŤ – LETECKÝ PERSONÁL
ŠTVRTÁ ČASŤ – LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
PIATA ČASŤ – REGISTER LIETADIEL
ŠIESTA ČASŤ – LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
SIEDMA ČASŤ – OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
ÔSMA ČASŤ – LETECKÁ DOPRAVA
DEVIATA ČASŤ – LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
DESIATA ČASŤ – ŠTÁTNA SPRÁVA
JEDENÁSTA ČASŤ – SANKCIE
DVANÁSTA ČASŤ – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Čl.II
Čl.III
Čl.IV
Čl.V
Čl.VI
Čl.VII

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥