Letecký personál – Zákon o civilnom letectve

ZÁKON 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon)

TRETIA ČASŤ

LETECKÝ PERSONÁL

§ 19

Zloženie a spôsobilosť leteckého personálu

(1) Leteckým personálom sa rozumejú fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť na zaistenie bezpečnej a plynulej leteckej prevádzky alebo ktoré plnia na palube lietadla počas letu osobitné pracovné úlohy.

(2) Letecký personál sa rozdeľuje na posádku lietadla a ostatný personál.

(3) Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti odborne a zdravotne spôsobilí. Svoju činnosť vykonávajú na základe preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý vydáva letecký úrad. Osobitná odborná spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení sa preukazuje podľa osobitného predpisu3a.

(4) Overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu môže letecký úrad poveriť fyzickú osobu. Pre letecký personál lietajúcich športových zariadení môže vydávať preukazy odbornej spôsobilosti aj právnická osoba alebo fyzická osoba poverená leteckým úradom. Letecký úrad v poverení určí podmienky na vykonávanie tejto činnosti.

(5) Pri posudzovaní odbornej spôsobilosti musí žiadateľ preukázať teoretické znalosti a praktické schopnosti podľa požiadaviek na jednotlivé odbornosti leteckého personálu.

(6) Zdravotnú spôsobilosť leteckého personálu môžu posudzovať len zdravotnícke zariadenia a lekári poverení ministerstvom.

(7) Podmienkou na vydanie a zachovanie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu, ktorého vydanie je podmienené zdravotnou spôsobilosťou, je súhlas na poskytovanie informácií o jeho zdravotnom stave leteckému úradu. Na tieto informácie sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti.

(8) Pri vyhľadaní lekárskej starostlivosti je člen leteckého personálu, ktorého odborná spôsobilosť je podmienená zdravotnou spôsobilosťou, povinný upozorniť ošetrujúceho lekára na skutočnosti uvedené v odseku 6.

„(9) Oprávnenie leteckého personálu na vykonávanie jednotlivých druhov letov alebo činností môže byť vekovo obmedzené. Letecký personál musí pri výkone svojej činnosti dodržiavať limity letového zaťaženia, dĺžku služby a trvanie odpočinku.“

(10) Člen posádky lietadla s preukazom spôsobilosti vydaným príslušnými orgánmi cudzieho štátu môže vykonávať činnosť na palubách lietadiel zapísaných v registri lietadiel po uznaní preukazu spôsobilosti leteckým úradom.

(11) Podrobnosti o kategorizácii a rozdelení leteckého personálu podľa jednotlivých odborností, o posudzovaní odbornej a zdravotnej spôsobilosti, o výbere a poverovaní zdravotníckych zariadení a lekárov, o vekovej hranici členov posádky lietadiel, limitoch letového zaťaženia, dĺžke služby a trvaní odpočinku, o vydávaní a podmienkach uznania preukazov spôsobilosti leteckého personálu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva").

㤠19a

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 59/2005 Z. z. o postupoch proti činom protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky.“.

§ 20

Práva a povinnosti veliteľa lietadla

(1) Veliteľ lietadla je pilot, ktorý zodpovedá za stav lietadla, spôsobilosť posádky lietadla, prípravu a vykonanie letu.

(2) Všetky osoby na palube lietadla sú povinné počas letu plniť pokyny veliteľa lietadla súvisiace s výkonom jeho právomocí.

(3) Veliteľ lietadla je počas letu oprávnený vykonať všetky nevyhnutné opatrenia voči osobám, ktoré svojím konaním ohrozujú bezpečnosť letu, cestujúcich alebo nákladu alebo poriadok na palube lietadla.

(4) Ak na palube lietadla došlo k činu nasvedčujúcemu tomu, že bol spáchaný trestný čin, povinnosťou veliteľa lietadla je zabezpečiť vykonanie neodkladných úkonov smerujúcich k objasneniu trestného činu a odovzdaniu podozrivej osoby príslušným orgánom.

§ 21

Letecká škola

(1) Právnická osoba, ktorá zabezpečuje výcvik leteckého personálu, musí byť držiteľom osvedčenia leteckej školy. Osvedčenie leteckej školy vydáva letecký úrad.

(2) Letecký prevádzkovateľ môže pre vlastnú potrebu vykonávať výcvik leteckého personálu na základe povolenia leteckého úradu. Fyzická osoba môže vykonávať výcvik leteckého personálu na základe ohlásenia leteckému úradu do úrovne stanovenej osobitným predpisom.

(3) Podrobnosti o vydaní osvedčenia leteckej školy, o podmienkach vykonávania výcviku leteckého personálu a povoľovaní výcviku leteckého personálu pre vlastnú potrebu leteckého prevádzkovateľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Poznámka

3a ) § 36 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z.

Letecký zákon

Zákon o civilnom letectve – úvod
PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ – VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
TRETIA ČASŤ – LETECKÝ PERSONÁL
ŠTVRTÁ ČASŤ – LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
PIATA ČASŤ – REGISTER LIETADIEL
ŠIESTA ČASŤ – LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
SIEDMA ČASŤ – OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
ÔSMA ČASŤ – LETECKÁ DOPRAVA
DEVIATA ČASŤ – LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
DESIATA ČASŤ – ŠTÁTNA SPRÁVA
JEDENÁSTA ČASŤ – SANKCIE
DVANÁSTA ČASŤ – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Čl.II
Čl.III
Čl.IV
Čl.V
Čl.VI
Čl.VII

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *