Základné ustanovenia – Zákon o civilnom letectve

ZÁKON 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon)

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje vykonávanie letov lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo, v oblasti civilného letectva spôsobilosť a oprávnenia členov leteckého personálu, spôsobilosť lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, vedenie registra lietadiel, zriaďovanie a prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení, vykonávanie leteckej dopravy, leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve, ochranu civilného letectva, pôsobnosť orgánov štátnej správy a ukladanie sankcií.

(2) Zákon sa vzťahuje aj na prevádzkovanie civilných lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky (ďalej len "register lietadiel"), ktoré sú dočasne mimo územia Slovenskej republiky.

(3) Zákon sa vo vymedzenom rozsahu vzťahuje aj na vykonávanie letov lietadiel vo vojenských službách alebo v policajných službách (ďalej len „štátne lietadlo“).

§ 2

Základné pojmy

Podľa tohto zákona sa rozumie

a) vzdušným priestorom Slovenskej republiky vzdušný priestor nad územím Slovenskej republiky do výšky, v ktorej možno vykonávať leteckú prevádzku,

b) lietadlom zariadenie schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu,

c) lietajúcim športovým zariadením lietadlo osobitnej kategórie určené na letecký šport a rekreačné lietanie, na ktorého stavbu a prevádzku sa vzťahujú osobitné podmienky určené Leteckým úradom Slovenskej republiky (ďalej len "letecký úrad") v súlade s týmto zákonom,

d) výrobkami leteckej techniky lietadlá a ich súčasti, ako aj iné technické zariadenia a programové prostriedky lietadiel, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky,

e) prevádzkovateľom lietadla právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa lietadlo ako vlastník alebo na inom právnom základe a ktorá zodpovedá za zaistenie bezpečnosti jeho prevádzky,

f) leteckým prevádzkovateľom prevádzkovateľ lietadla, ktorý je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa alebo povolenia na vykonávanie leteckej činnosti za odplatu,

g) leteckým dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca za odplatu 1) leteckú prepravu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu a je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy,

h) letiskom územne vymedzená plocha trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia lietadiel a s tým súvisiace činnosti, na ktorej sú umiestnené letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace leteckej prevádzke,

i) leteckým pozemným zariadením pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, ktoré slúžia na zabezpečenie leteckých navigačných služieb,

j) verejným letiskom letisko, ktoré je v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti prístupné všetkým lietadlám podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo oprávneným vykonávať lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky,

k) malým letiskom verejné letisko s prevádzkou s ročným priemerom menej ako dva dopravné lety za deň alebo s prevádzkou obmedzenou na lietadlá do desať ton maximálnej vzletovej hmotnosti alebo s kapacitou do 20 miest na sedenie, alebo na lety všeobecného letectva.

l) športovým lietaním činnosť vykonávaná na účely športu, rekreácie a vzdelávania, ktorá sa nevykonáva za odplatu1),

m) leteckými navigačnými službami letové prevádzkové služby, letecká informačná služba, letecké telekomunikačné služby, letecká meteorologická služba a služba pátrania a záchrany,

n) činom protiprávneho zasahovania

1. všeobecné ohrozenie1a) na letisku, na leteckom pozemnom zariadení alebo voči lietadlu vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky,

2. ohrozenie bezpečnosti lietadla,1b)

3. zavlečenie lietadla do cudziny,1c)

4. teror,1d) terorizmus,1e) branie rukojemníka1f) alebo vydieranie1g) na palube lietadla alebo na letisku,

5. úmyselné konanie,1h) ktoré má priamy negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok na letisku alebo na plynulosť vykonávania leteckej prevádzky,

6. neoprávnené vniknutie na palubu lietadla, do letovej časti alebo vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska alebo leteckého pozemného zariadenia,

7. vzatie alebo umiestnenie zbrane alebo zakázaných predmetov1i) na palubu lietadla alebo do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska, alebo leteckého pozemného zariadenia,

8. oznámenie nepravdivej informácie1j) alebo prerušenie informačných tokov potrebných na vykonávanie leteckej prevádzky,

9. oznámenie nepravdivej informácie, ktorá môže ohroziť bezpečnosť cestujúcich, posádok lietadiel alebo pozemného leteckého personálu na letisku, verejný poriadok na letisku alebo plynulosť vykonávania leteckej prevádzky, alebo

10. porušenie povinností podľa § 20 ods. 2, § 35 ods. 2 a § 41 ods. 6.

——————————————————————

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách.

1a) § 179 Trestného zákona.

1b) § 180a Trestného zákona.

1c) § 180c Trestného zákona.

1d) § 93 a 93a Trestného zákona.

1e) § 94 Trestného zákona.

1f) § 234a Trestného zákona.

1g) § 235 Trestného zákona.

1h) § 89 ods. 2 Trestného zákona.

1i) 18. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 355, 30. 12. 2002).

1j) § 180b Trestného zákona.

§ 3

Zvrchovanosť nad vzdušným priestorom

(1) Slovenská republika má výlučnú a úplnú zvrchovanosť nad svojím vzdušným priestorom.

(2) Vzdušný priestor Slovenskej republiky (ďalej len "vzdušný priestor") je prístupný za podmienok ustanovených týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(3) Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov vo vzdušnom priestore sa môžu uplatniť iba vtedy, ak účel sledovaný zákazom, alebo obmedzením (§ 6 ods. 1) nemožno dosiahnuť inými prostriedkami.

§ 4

Spoločné využívanie vzdušného priestoru civilnými lietadlami a štátnymi lietadlami

(1) Za vytvorenie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru, organizovaní a zabezpečovaní letových prevádzkových služieb, ako aj za ich súlad s medzinárodnými zmluvami zodpovedá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Ministerstvo je povinné spolupracovať s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo obrany") pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti vzdušného priestoru. Na tieto účely ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany zriaďuje stálu medzirezortnú komisiu. Komisia koordinuje postupy a činnosti všetkých zúčastnených zložiek.

(2) Vo vzdušnom priestore prístupnom pre civilné lietadlá platia pravidlá lietania platné pre civilné letectvo. Vyčleňovanie vzdušného priestoru výhradne pre lety štátnych lietadiel (ďalej len „vyhradený priestor“) v riadenom vzdušnom priestore s poskytovanými letovými prevádzkovými službami podľa § 8 ods. 3 vykonáva poskytovateľ riadenia letovej prevádzky (§ 8 ods. 2 písm. a) podľa požiadaviek ministerstva obrany alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

(3) Zabezpečenie letových prevádzkových služieb a riadenia letov štátnych lietadiel vo vyhradenom priestore alebo v časti vzdušného priestoru so zákazom letov alebo s obmedzením letov civilných lietadiel vykonáva ministerstvo obrany.

㤠4a

Na účely použitia ozbrojených síl na zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky

13a) sa rozumie

a) vzdušným objektom lietadlo 13b) alebo iný neidentifikovaný vzdušný prostriedok,

b) činom protiprávneho zasahovania čin týkajúci sa vzdušného objektu vo vzdušnom priestore Slovenskej re-publiky uvedený v osobitnom predpise upravujúcom civilné letectvo,13c)

c) príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky poskytovateľ letových prevádzkových služieb podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo13d) alebo poskytovateľ letových prevádzkových služieb a riadenia letov lietadiel vo vojenských službách alebo v policajných službách,13e)

d) pohotovostným lietadlom lietadlo pohotovostných síl a prostriedkov ozbrojených síl vyčlenených na zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky.

§ 4b

(1) Za podozrivého narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt, ktorého úmysly sú nejasné alebo na ktorého sa vzťahujú najmenej dve z týchto podmienok:

a) vzdušný objekt bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky prenikol do vzdušného priestoru Slovenskej republiky alebo porušil režim letu určený letovým plánom,

b) vzdušný objekt nevykonáva alebo nereaguje na pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky alebo na pokyny a signály veliteľa pohotovostného lietadla,

c) vzdušný objekt náhle mení parametre letu,

d) posádka vzdušného objektu vykonáva rádiovú komunikáciu s neprimeranými prestávkami, najmä ak sa to týka pokynov na zmenu parametrov letu,

e) vzdušný objekt neodôvodnene mení kód sekundárneho

odpovedača alebo nadmerne využíva režim signálu identifikácie bez predbežného súhlasu príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky,

f) posádka vzdušného objektu používa neštandardnú

frazeológiu alebo sú zaznamenané iné zmeny v rádiovej

komunikácii,

g) kód sekundárneho odpovedača vzdušného objektu signalizuje stratu spojenia alebo havarijnú situáciu,

h) zo vzdušného objektu sa uskutočnil rádiový prenos, kto-rý nesúvisí s vykonávaním letu,

i) došlo k prerušovanému alebo k úplnému zrušeniu emitovania signálov z transpondera sekundárneho radaru,

j) od orgánov štátnej moci iných štátov alebo od medzi-národných organizácií a mimovládnych inštitúcií bolo získané upovedomenie o zámeroch vzdušného objektu,

k) bola prijatá informácia o neurčitej hrozbe násilia pros-tredníctvom tretej strany.

(2) Za pravdepodobného narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt,

a) ktorý nevykonáva alebo nereaguje na pokyny príslušného

orgánu riadenia letovej prevádzky alebo na pokyny a signá- ly veliteľa pohotovostného lietadla, a zároveň sú zistené ďalšie vzdušné objekty, ktoré nevykonávajú pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky,

b)kvalifikovaný ako „podozrivý“ opakovane nevykonávajúci pokyny príslušného orgánu riadenia letovej

prevádzky alebo pokyny a signály veliteľa pohotovostného

lietadla.

(3) Za potvrdeného narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt, ak získané informácie potvrdzujú, že vzdušný objekt má byť použitý ako prostriedok teroristického útoku alebo iného narušenia bezpečnosti Slovenskej republiky.

(4) Narušiteľ režimu letu je vzdušný objekt, ktorý vybočí z priestoru plánovanej činnosti bez oznámenia tejto skutočnosti príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, chýb v činnosti posádky vzdušného objektu a pozemných orgánov alebo nesprávnej činnosti rádiotechnického zariadenia, pričom plní okamžite a presne pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky alebo pokyny a signály veliteľa pohotovostného lietadla.

§ 4c

(1) Ak sa vzdušný objekt pohybuje vo vzdušnom priestore

Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim civilné letectvo8) alebo s medzinárodnou zmluvou a nereaguje na pokyny príslušných orgánov riadenia letovej prevádzky na zmenu dráhy letu alebo na pristátie na určenom letisku alebo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky, alebo je dôvodné podozrenie, že je objektom činu protiprávneho zasahovania, príslušné orgány riadenia letovej prevádzky informujú o tejto skutočnosti príslušnú zložku ozbrojených síl zabezpečujúcu nedotknuteľnosť vzdušného priestoru.

(2) Proti narušiteľovi vzdušného priestoru uvedenému

v § 4b ods. 1 až 3 sa môžu použiť tieto opatrenia:

a) odklonenie letu,

b) vynútenie pristátia,

c) hrozba použitia zbrane,

d) vystrelenie varovných výstrelov alebo varovných svetelných signálov mimo narušiteľa vzdušného priestoru, ak ďalej nie je uvedené inak.

(3) Pokiaľ z okolností jasne vyplýva, že vzdušný objekt by mal byť použitý proti životom ľudí alebo na spôsobenie obzvlášť závažného následku, možno použiť ozbrojené sily aj na prerušenie letu potvrdeného narušiteľa vzdušného priestoru (§ 4b ods. 3), ak je prerušenie letu jediným opatrením na odvrátenie tohto nebezpečenstva.

(4) Z opatrení podľa odseku 2 sa môžu použiť tie opatrenia, ktoré najviac šetria životy a majetok osôb. Opatrenia sa môžu uskutočňovať len do takého času a v takom rozsahu, ako si to ich účel vyžaduje. Nesmú viesť k ujme, ktorá je zrejme neprimeraná predpokladanému následku činu protiprávneho zasahovania alebo iného narušenia bezpečnosti Slovenskej republiky.

(5) O použití ozbrojených síl na účel podľa odseku 2 rozhoduje minister obrany,13f) ak ďalej nie je uvedené inak; o tomto použití minister obrany bezodkladne informuje prezidenta Slovenskej republiky, predsedu vlády a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky.

(6) Minister obrany môže veliteľa vzdušných síl ozbrojených síl poveriť prijatím opatrení podľa odseku 2 písm. a) až d).

(7) O použití opatrenia podľa odseku 3 rozhoduje minister obrany a v čase jeho neprítomnosti člen vlády poverený predsedom vlády, ktorým môže byť minister vnútra Slovenskej republiky alebo minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky; o tomto použití minister obrany bezodkladne informuje prezidenta Slovenskej republiky, predsedu vlády a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky.

§ 4d

Ustanovenia § 4a až 4c sa nepoužijú v čase vojny a vojnového stavu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a až 13f znejú:

13a) § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

13b) § 2 písm. b) a c) zákona č. 143/1998 Z. z.

13c) § 2 písm. n) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.

13d) § 8 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.

13e) § 4 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.

13f) § 4 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z.“.

Letecký zákon

Zákon o civilnom letectve – úvod
PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ – VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
TRETIA ČASŤ – LETECKÝ PERSONÁL
ŠTVRTÁ ČASŤ – LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
PIATA ČASŤ – REGISTER LIETADIEL
ŠIESTA ČASŤ – LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
SIEDMA ČASŤ – OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
ÔSMA ČASŤ – LETECKÁ DOPRAVA
DEVIATA ČASŤ – LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
DESIATA ČASŤ – ŠTÁTNA SPRÁVA
JEDENÁSTA ČASŤ – SANKCIE
DVANÁSTA ČASŤ – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Čl.II
Čl.III
Čl.IV
Čl.V
Čl.VI
Čl.VII

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥