Poslanie a úlohy Leteckého úradu SR

1. Letecký úrad v rámci svojej zákonom vymedzenej pôsobnosti plní tieto úlohy:

 • a) vykonáva
  • 1. štátny odborný dozor v civilnom letectve,
  • 2. funkciu špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo,
  • 3. kontrolu dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti lietadiel,
 • b) určuje podmienky výstavby a prevádzky lietajúcich športových zariadení,
 • c) vyhlasuje so súhlasom Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo obrany) zákaz alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru, ktorých trvanie nepresiahne tri mesiace a zákaz alebo obmedzenie letov lietajúcich športových zariadení alebo určených kategórií lietadiel,
 • d) určuje po dohode s ministerstvom obrany podmienky na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez pilota,
 • e) povoľuje
  • 1. usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia,
  • 2. prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu,
  • 3. letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve,
 • f) kontroluje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla,
 • g) vydáva osvedčenie leteckého prevádzkovateľa,
 • h) dáva súhlas na
  • 1. prevádzku lietadiel zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky (ďalej len register lietadiel) mimo územia Slovenskej republiky presahujúcu 21 dní a na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemnskými prevádzkovateľmi,
  • 2. zmenu konštrukcie a výstroja lietadla v prevádzke,
  • 3. vykonanie letu bez osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel, overuje letovú spôsobilosť lietadiel a vydáva alebo uznáva za platné osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel,
  • 4. zriadenie leteckých pozemných zariadení, na ich podstatnú zmenu alebo zrušenie,
  • 5. zriadenie určených stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásiem,
  • 6. vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky,
 • i) prideľuje frekvencie a frekvenčné pásma leteckých telekomunikačných služieb,
 • j) zabezpečuje činnosť odbornej komisie na vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov,
 • k) vydáva a uznáva za platné preukazy odbornej spôsobilosti členov leteckého personálu,
 • l) vydáva osvedčenia leteckej školy a povoľuje výcvik vlastného personálu pre vlastnú potrebu prevádzkovateľa lietadla,
 • m) overuje typovú spôsobilosť lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve, vydáva alebo uznáva za platné osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla, vydáva typové osvedčenie lietadla a dáva súhlas na použitie výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve,
 • n) vedie register lietadiel,
 • o) vykonáva overenie leteckých pozemných zariadení,
 • p) určuje ochranné pásma letísk a leteckých pozemných zariadení,
 • r) rozhoduje o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letísk alebo leteckých pozemných zariadení,
 • s) určuje podmienky na použitie iných plôch okrem letiska určených na dočasné alebo príležitostné vzlety a pristátia lietadiel alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení,
 • t) schvaľuje
  • 1. bezpečnostné programy na ochranu civilného letectva a ich zmeny,
  • 2. hodnotí plnenia požiadaviek a dostatočnosť zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku,
 • u) ukladá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a prejednáva priestupky na úseku civilného letectva,
 • v) pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • z) vykonáva ďalšiu pôsobnosť v rozsahu určenom ministerstvom alebo podľa osobitného predpisu.

2. Letecký úrad sleduje a vyhodnocuje úroveň kvality a bezpečnosť poskytovanie leteckých navigačných služieb. Určuje požiadavky na ich výkon, schvaľuje súvisiacu dokumentáciu a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

3. Letecký úrad môže poveriť právnickú alebo fyzickú osobu dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení podľa určených technických podmienok a postupov a ich evidenciou, overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely a odborným vyšetrovaním nehôd a incidentov týchto lietadiel; v poverení určí rozsah a spôsob výkonu týchto činností.

4. Letecký úrad vyberá za úkony podľa osobitného predpisu správne poplatky. Ostatné úkony vykonáva letecký úrad sa úhradu. Druh a výšku úhrady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá zriaďovateľ.

5. Posudzuje spoľahlivosť členov personálu bezpečnostnej ochrany.

6. Letecký úrad zabezpečuje materiálne podmienky a finančné podmienky prostredníctvom viazaných finančných zdrojov na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov a poskytuje potrebnú pomoc pri odbornom vyšetrovaní, ak takáto činnosť neovplyvní nezávislosť vyšetrovania.

7. Ďalšie kompetencie leteckého úradu sú ustanovené v osobitných predpisoch upravujúcich bezpečnosť prevádzky a bezpečnostnú ochranu civilného letectva v súlade s komunitárnym právom a medzinárodnými zmluvami, ku ktorým SR pristúpila.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥