Register lietadiel – Zákon o civilnom letectve

ZÁKON 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon)

PIATA ČASŤ

REGISTER LIETADIEL

Vedenie registra lietadiel

§ 25

(1) Štátnu príslušnosť Slovenskej republiky majú lietadlá zapísané v registri lietadiel.

(2) Register lietadiel vedie letecký úrad.

(3) Do registra lietadiel sa zapisujú

a) lietadlá, ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike,

b) lietadlá, ktoré prevádzkujú právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

(4) Výnimočný zápis do registra lietadiel iných lietadiel, ako sú uvedené v odseku 3, povoľuje ministerstvo.

(5) Do registra lietadiel sa nezapisujú lietadlá, ktoré sú zapísané v registri lietadiel cudzieho štátu.

§ 26

(1) O zápise lietadla do registra lietadiel alebo o výmaze z registra lietadiel vydá letecký úrad osvedčenie.

(2) Zápisom do registra lietadiel sa lietadlu prideľuje registrová značka, ktorá sa musí vyznačiť na lietadle za značkou štátnej príslušnosti.

(3) Register lietadiel je verejne prístupný na leteckom úrade.

(4) Do registra lietadiel sa zapisujú najmä tieto údaje o lietadle:

a) vlastník lietadla,

b) prevádzkovateľ lietadla,

c) registrová značka,

d) typ a výrobné číslo lietadla a ostatné základné technické údaje,

e) zriadenie záložného práva na lietadlo,

f) dátum zápisu alebo výmazu z registra lietadiel.

(5) Zápis do registra lietadiel alebo výmaz z registra lietadiel sa vykoná na základe žiadosti vlastníka lietadla. Výmaz sa môže vykonať aj bez žiadosti, ak nie sú splnené podmienky podľa § 25 ods. 3 alebo sa preukázalo, že došlo k zničeniu lietadla, alebo lietadlo je nezvestné viac ako 12 mesiacov, alebo osvedčenie o letovej spôsobilosti lietadla je neplatné viac ako 24 mesiacov.

(6) Náležitosti žiadosti o zápis do registra lietadiel vrátane dokladov o majetkových a iných právach týkajúcich sa lietadla, spôsob preukazovania podmienok zápisu náležitosti žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel, prideľovanie značiek štátnej príslušnosti a registrových značiek a podrobnosti o vedení registra lietadiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(7) Lietajúce športové zariadenia sa do registra lietadiel spravidla nezapisujú, ale môžu sa podľa rozhodnutia leteckého úradu predpísaným spôsobom evidovať.

Letecký zákon

Zákon o civilnom letectve – úvod
PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ – VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
TRETIA ČASŤ – LETECKÝ PERSONÁL
ŠTVRTÁ ČASŤ – LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
PIATA ČASŤ – REGISTER LIETADIEL
ŠIESTA ČASŤ – LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
SIEDMA ČASŤ – OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
ÔSMA ČASŤ – LETECKÁ DOPRAVA
DEVIATA ČASŤ – LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
DESIATA ČASŤ – ŠTÁTNA SPRÁVA
JEDENÁSTA ČASŤ – SANKCIE
DVANÁSTA ČASŤ – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Čl.II
Čl.III
Čl.IV
Čl.V
Čl.VI
Čl.VII

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥