Sankcie – Zákon o civilnom letectve

ZÁKON 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon)

JEDENÁSTA ČASŤ

SANKCIE

§ 51

Ukladanie pokút

právnickým osobám a fyzickým osobám

oprávneným na podnikanie

(1) Ministerstvo môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 5 000 000 Sk, ak

a) vykonáva leteckú dopravu za odplatu 1) bez licencie alebo povolenia,

b) poruší podmienky určené v licencii alebo v povolení na vykonávanie leteckej dopravy,

c) vykonáva letecké navigačné služby bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení.

d) poruší pravidlá na určovanie výšky a vyberanie odplát za používanie verejných letísk a leteckých navigačných služieb.

(2) Letecký úrad môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 1 000 000 Sk, ak

a) vykonáva ako prevádzkovateľ cudzieho civilného lietadla vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky iný ako dopravný let za odplatu bez povolenia leteckého úradu,

b) vykonáva letecké práce alebo iné podnikanie v civilnom letectve s výnimkou činností podľa odseku 3 písm. c) bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,

c) prevádzkuje lietadlo alebo vykonáva leteckú činnosť, ktorá vyžaduje osvedčenie leteckého prevádzkovateľa , bez tohto osvedčenia,

d) zriadi alebo prevádzkuje letisko alebo letecké pozemné zariadenie bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,

e) vykonáva ako prevádzkovateľ lietadla alebo letecký dopravca činnosť bez poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou lietadla alebo škody z prepravnej zmluvy,

f) vykonáva bez povolenia let lietadlom, ktoré nemá osvedčenie letovej spôsobilosti alebo ho používa v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení,

g) vykonáva ako letecký dopravca alebo prevádzkovateľ verejného letiska činnosť v rozpore so schváleným bezpečnostným programom alebo porušuje predpísané opatrenia na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.

(3) Letecký úrad môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 500 000 Sk, ak

a) vykonáva ako držiteľ osvedčenia leteckého prevádzkovateľa činnosť v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení,

b) používa v civilnom letectve výrobky leteckej techniky bez overenia ich spôsobilosti,

c) vyvíja, vyrába, vykonáva modifikácie alebo skúša výrobky leteckej techniky alebo vykonáva práce na zachovanie ich spôsobilosti bez povolenia vydaného leteckým úradom,

d) mení konštrukciu alebo výstroj lietadla v prevádzke bez súhlasu leteckého úradu,

e) zriaďuje stavby a zariadenia nestavebnej povahy, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, bez súhlasu leteckého úradu,

f) neoznačí stavby a zariadenia určené leteckým úradom leteckým prekážkovým značením,

g) vykonáva výcvik leteckého personálu bez osvedčenia leteckej školy alebo bez povolenia vydaného leteckým úradom alebo v rozpore s nimi.

(4) Letecký úrad môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 100 000 Sk, ak

a) nemá ako prevádzkovateľ lietadla na palube lietadla predpísané doklady alebo dokumentáciu alebo neposkytne z paluby lietadla informácie, ktoré možno vyžadovať podľa tohto zákona,

b) nepredkladá ako prevádzkovateľ lietadla, držiteľ licencie alebo povolenia na vykonávanie leteckej dopravy, prevádzkovateľ civilného letiska, osoba oprávnená na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve alebo poskytujúca letové prevádzkové služby štatistické a iné údaje (§ 50).

(5) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 52

Zánik zodpovednosti

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo alebo letecký úrad dozvedeli o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

§ 53

Priestupky

(1) Priestupku na úseku civilného letectva sa dopustí ten, kto

a) vykoná let v časti vzdušného priestoru, v ktorej bolo vykonanie letu zakázané alebo obmedzené,

b) vykonáva bez povolenia let lietadlom, ktoré nemá osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla alebo ho používa v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení,

c) prevádzkuje lietadlo bez poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla,

d) zriadi alebo prevádzkuje letisko alebo letecké pozemné zariadenie bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,

e) používa v civilnom letectve výrobky leteckej techniky bez overenia ich spôsobilosti,

f) mení konštrukciu a výstroj lietadla v prevádzke bez súhlasu leteckého úradu,

g) zriaďuje stavby a zariadenia nestavebnej povahy, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, bez súhlasu leteckého úradu,

h) neoznačí stavby a zariadenia určené leteckým úradom leteckým prekážkovým značením,

i) zapríčiní ako držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu leteckú nehodu alebo incident alebo vykonáva oprávnenia vyplývajúce z preukazu po požití prostriedkov, ktoré znižujú zdravotnú spôsobilosť, alebo sa odmietne podrobiť skúške na zistenie užitia prostriedkov, ktoré znižujú zdravotnú spôsobilosť,

j) nemá ako prevádzkovateľ lietadla na palube lietadla predpísané doklady alebo dokumentáciu alebo neposkytne z paluby lietadla informácie, ktoré možno požadovať podľa tohto zákona,

k) vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez predpísaného preukazu odbornej spôsobilosti,

l) poruší ako člen leteckého personálu v leteckej prevádzke iným spôsobom ustanovenia tohto zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho základe alebo na základe medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala.

m) poruší povinnosť podľa § 20 ods. 2, § 35 ods. 2, § 41 ods. 6 alebo sa dopustí činu protiprávneho zasahovania

v civilnom letectve, ktorý nie je trestným činom.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 okrem písmena m) môže letecký úrad uložiť pokutu do 10 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. m) môže letecký úrad uložiť pokutu do 100 000 Sk..

(3) Priestupky prejednáva letecký úrad.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis. 12)

——————————————————————

12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§ 54

Zrušenie, obmedzenie alebo odňatie dokladov

(1) Okrem uloženia pokuty (§ 51 a 53) môže ministerstvo alebo letecký úrad zrušiť, odňať alebo obmedziť platnosť nimi vydaného dokladu, ak držiteľ dokladu v závažných prípadoch alebo opakovane nedodržiava ustanovenia tohto zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho základe alebo na základe medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo podmienky, za ktorých bol doklad vydaný.

(2) Ministerstvo môže dočasne alebo trvalo odňať licenciu alebo povolenie na vykonávanie leteckej dopravy aj v prípade, ak držiteľ licencie alebo povolenia opakovane neplní záväzky zo zmluvy o preprave a záväzky vyplývajúce z používania letísk a leteckých navigačných služieb.

Letecký zákon

Zákon o civilnom letectve – úvod
PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ – VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
TRETIA ČASŤ – LETECKÝ PERSONÁL
ŠTVRTÁ ČASŤ – LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
PIATA ČASŤ – REGISTER LIETADIEL
ŠIESTA ČASŤ – LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
SIEDMA ČASŤ – OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
ÔSMA ČASŤ – LETECKÁ DOPRAVA
DEVIATA ČASŤ – LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
DESIATA ČASŤ – ŠTÁTNA SPRÁVA
JEDENÁSTA ČASŤ – SANKCIE
DVANÁSTA ČASŤ – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Čl.II
Čl.III
Čl.IV
Čl.V
Čl.VI
Čl.VII

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥