Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia – Zákon o civilnom letectve

ZÁKON 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon)

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 55

Konanie v civilnom letectve

(1) Na konanie v civilnom letectve sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 13) vo veciach zákazu a obmedzenia letov (§ 6), vyšetrovania leteckých nehôd (§ 18), vydávania a uznávania preukazov spôsobilosti leteckého personálu (§ 19) overovania spôsobilosti lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky (§ 22 až 24), povoľovania nepravidelných dopravných letov (§39), iných ako dopravných letov zahraničných prevádzkovateľov lietadiel za odplatu 1) (§ 40) a pri výkone pôsobnosti podľa § 33 ods. 3 a § 41 ods. 1 písm. e).

(2) Opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov štátnej správy, ktorými sa v záujme bezpečnosti zrušuje, odníma alebo obmedzuje platnosť dokladov (§ 54), nemajú odkladný účinok.

——————————————————————

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách.

13) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

§ 56

Medzinárodné štandardy a odporúčania medzinárodných

organizácií v oblasti civilného letectva

(1) Osoby činné v civilnom letectve sú povinné dodržiavať štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala. 14) O prijatí štandardov a odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva Slovenskou republikou rozhoduje ministerstvo.

(2) Všeobecne záväzné právne predpisy vydané na základe tohto zákona majú súčasne za cieľ vykonávanie štandardov a odporúčaní uvedených v odseku 1.

(3) Ministerstvo vydá ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy potrebné na vykonanie medzinárodných zmlúv, štandardov a odporúčaní uvedených v odseku 1.

——————————————————————

14) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z.z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 130/1999 Z. z. o Dohode o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov z 11. septembra 1990..

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 84/2000 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru EUROCONTROL týkajúceho sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmeneného a doplneného v Bruseli v roku 1981.

§ 57

Prechodné ustanovenia

(1) Osoba, ktorej činnosť v civilnom letectve vyžaduje podľa tohto zákona licenciu, osvedčenie prevádzkovateľa lietadla, povolenie na prevádzkovanie letiska alebo leteckého pozemného zariadenia, poverenie na poskytovanie letových prevádzkových služieb (§ 8), povolenie na vykonávanie leteckej informačnej služby (§ 9), povolenie na vykonávanie leteckej meteorologickej služby (§ 11), leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorologickú službu (§ 10), alebo povolenie na predaj leteckých prepravných služieb (§ 45), je oprávnená pokračovať v tejto činnosti podľa doterajších predpisov počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Po uplynutí tejto lehoty doterajšie oprávnenie zaniká.

(2) Oprávnenia, osvedčenia a preukazy spôsobilosti a iné povolenia vydané podľa doterajších predpisov ostávajú v platnosti po dobu, na ktorú boli vydané, ak ministerstvo alebo letecký úrad nerozhodnú v jednotlivých prípadoch, že na určitú činnosť v civilnom letectve je potrebné oprávnenie, osvedčenie a preukaz spôsobilosti a iné povolenie podľa tohto zákona.

(3) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov Štátnej leteckej inšpekcie prechádzajú na letecký úrad zriadený týmto zákonom.

(4) Osvedčenie prevádzkovateľa lietadla vydané podľa doterajšieho §12 ostáva v platnosti po čas, na aký bolo vydané.

§ 57a

Ak má štát kontrolu15) v letiskovej spoločnosti16) ministerstvo vykonáva podľa § 27 ods. 1, § 27 ods. 3, § 32 ods. 7 a § 33 ods. 3 po dohode s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.

§ 57b

(1) Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra začnú plniť úlohy podľa § 48a písm. a), d), e) a g) najneskôr do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Ministerstvo obrany do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona vyradí z registra štátnych lietadiel vo vlastníctve štátu lietadlá, ktoré nespĺňajú požiadavky na lety vo vzdušnom priestore podľa pravidiel platných pre civilné letectvo. O týchto lietadlách vedie naďalej osobitnú evidenciu.

㤠57c

Oprávnenia alebo iné povolenia na prevádzkovanie leteckých pozemných zariadení vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 30. júna 2006.“.

§ 58

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb., zákona č. 43/1976 Zb., zákona č. 90/1990 Zb. a zákona č. 383/1990 Zb.,

2. zákon č. 203/1964 Zb. o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve,

3. vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Zb. o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 104/1977 Zb.,

4. vyhláška Ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 15/1971 Zb.,

5. vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 47/1980 Zb. o lietaní so závesnými klzákmi.

Poznámka

15 ) § 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústavných štátnych orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 136/2004 Z.z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z.z.

Letecký zákon

Zákon o civilnom letectve – úvod
PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ – VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
TRETIA ČASŤ – LETECKÝ PERSONÁL
ŠTVRTÁ ČASŤ – LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
PIATA ČASŤ – REGISTER LIETADIEL
ŠIESTA ČASŤ – LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
SIEDMA ČASŤ – OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
ÔSMA ČASŤ – LETECKÁ DOPRAVA
DEVIATA ČASŤ – LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
DESIATA ČASŤ – ŠTÁTNA SPRÁVA
JEDENÁSTA ČASŤ – SANKCIE
DVANÁSTA ČASŤ – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Čl.II
Čl.III
Čl.IV
Čl.V
Čl.VI
Čl.VII

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥