Ochrana civilného letectva – Zákon o civilnom letectve

ZÁKON 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon)

SIEDMA ČASŤ

OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA

§ 34

Ochrana pred činmi protiprávneho zasahovania

(1) Na ochrane civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (ďalej len „bezpečnostná ochrana“) s ministerstvom spolupracuje najmä ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a Policajný zbor. Za vytvorenie systému opatrení na bezpečnostnú ochranu a ich súlad s medzinárodnými zmluvami zodpovedá ministerstvo. Na tento účel ministerstvo zriadi po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom obrany, ministerstvom financií a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“) stálu komisiu. Komisia koordinuje postupy a činnosť všetkých zložiek zúčastnených na bezpečnostnej ochrane.

(2) Prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení a poskytovatelia letových prevádzkových služieb sú povinní zabezpečiť ochranu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok, nákladu, lietadiel a ich posádok, letísk a leteckých pozemných zariadení pred činmi protiprávneho zasahovania a vykonávajú preventívne opatrenia v rozsahu určenom vládou alebo osobitným predpisom. Plnenie požiadaviek a dostatočnosť zaistenia bezpečnostnej ochrany hodnotí letecký úrad.

(3) Krízovou situáciou v civilnom letectve sa rozumie udalosť alebo sled udalostí vyvolaných činom protiprávneho zasahovania alebo jeho hrozbou, ktorá ohrozuje bezpečnosť, plynulosť alebo efektívnosť vykonávania leteckej prevádzky. Subjektami bezpečnostnej ochrany, ktoré sa podieľajú na rozpoznávaní a riešení krízových situácií v civilnom letectve, sú ministerstvo, ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, ministerstvo financií a orgány štátnej správy v ich pôsobnosti, Policajný zbor, prevádzkovateľ letiska, prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia, letecký prevádzkovateľ a poskytovateľ letových prevádzkových služieb. Na ich koordináciu a efektívne riešenie krízových situácií v civilnom letectve vo vzájomnej súčinnosti vytvára komisia orgány krízového riadenia v civilnom letectve a schvaľuje krízové plány subjektov bezpečnostnej ochrany.

(4) Ministerstvo môže zvýšiť stupne preventívnych opatrení alebo nariadiť subjektom bezpečnostnej ochrany vykonávať a dotknutým osobám na letisku strpieť dodatočné bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu mať za následok obmedzenie alebo zastavenie leteckej prevádzky. Ustanovenie prvej vety sa primerane vzťahuje aj na orgány krízového riadenia v civilnom letectve počas krízovej situácie v civilnom letectve.

(5) Tuzemskí držitelia osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, prevádzkovatelia verejných letísk a leteckých pozemných zariadení sú povinní vypracovať bezpečnostné programy na bezpečnostnú ochranu. Bezpečnostné programy a ich zmeny schvaľuje letecký úrad.

(6) Ministerstvo môže požadovať predloženie bezpečnostného programu od zahraničných prevádzkovateľov lietadiel. V nevyhnutných prípadoch môže požadovať zapracovanie osobitných požiadaviek do bezpečnostného programu.

(7) Prevádzkovateľ letiska, prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia, letecký prevádzkovateľ, poskytovateľ letových prevádzkových služieb, poskytovateľ služieb podľa § 45 ods. 1 písm. c) až e), oprávnený špeditér8d) a oprávnený poštový podnik8e) je povinný zaviesť vnútorný systém kontroly kvality bezpečnostnej ochrany. Národný systém kontroly kvality bezpečnostnej ochrany riadi ministerstvo8f) v spolupráci s leteckým úradom.

(8) Podrobnosti o opatreniach na bezpečnostnú ochranu, o krízovom plánovaní a o národnom systéme kontroly kvality bezpečnostnej ochrany ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom vnútra.

34a

Spôsobilosť personálu bezpečnostnej ochrany

1) Personálom bezpečnostnej ochrany leteckého prevádzkovateľa, prevádzkovateľa letiska, prevádzkovateľa leteckých pozemných zariadení, poskytovateľa letových prevádzkových služieb, poskytovateľa služieb podľa § 45 ods. 1 písm. c) až e), oprávneného špeditéra alebo oprávneného poštového podniku sú jeho zodpovedný zástupca za bezpečnostnú ochranu a osoby, ktoré plnia v oblasti bezpečnostnej ochrany osobitné pracovné úlohy.

(2) Člen personálu bezpečnostnej ochrany musí byť na výkon svojej činnosti

a) spôsobilý na právne úkony,

b) bezúhonný,

c) spoľahlivý,

d) odborne spôsobilý a

e) zdravotne spôsobilý.

(3) Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten,

a) kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný úmyselne,

b) kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti, marenia úlohy verejného činiteľa, všeobecného ohrozenia, ublíženia na zdraví formou ťažkej ujmy na zdraví s následkom smrti, podielnictva, neuposlúchnutia rozkazu, vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby spáchanej z nedbanlivosti,

c) kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, opilstva, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, porušovania povinností strážnej služby, porušovania povinností dozornej služby a porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru spáchaný čo aj z nedbanlivosti.

(4) Za spoľahlivú nemožno považovať osobu, ktorá

a) je alebo bola spoločníkom špiónov, teroristov, sabotérov alebo iných osôb v minulosti odôvodnene podozrievaných z týchto aktivít,

b) je alebo bola členom alebo podporovateľom akejkoľvek organizácie, ktorá sa násilnými, podvratnými alebo inými nezákonnými prostriedkami usiluje odstrániť demokratický spoločenský poriadok,

c) je pod preukázateľným nátlakom príbuzných alebo blízkych priateľov, ktorí sú zneužiteľní teroristickou skupinou, nelegálnou organizáciou, rizikovou skupinou alebo obdobným jedincom,

d) preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné omamné alebo psychotropné látky,

e) je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie,

f) je alebo bola zainteresovaná na akejkoľvek forme sexuálneho konania, ktoré vedie k vydieraniu a nátlaku,

g) vážne alebo opakovane porušila bezpečnostné predpisy tým, že sa snažila neoprávnene prenikať do zabezpečených komunikačných alebo informačných systémov,

h) bola v posledných piatich rokoch uznaná za vinnú zo spáchania niektorého z priestupkov12) vyskytujúcich sa na viacerých úsekoch správy, na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, na úseku používania výbušnín, na úseku všeobecnej vnútornej správy, proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu zo spáchania ublíženia na zdraví z nedbanlivosti inému alebo z úmyselného uvedenia nesprávneho alebo neúplného údaja pred štátnym orgánom, orgánom obce s cieľom získať neoprávnenú výhodu, úmyselného narušenia občianskeho spolunažívania, drobného ublíženia na zdraví, priestupku proti majetku alebo priestupku na úseku zbraní a streliva,

i) prijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo zneužíva postavenie alebo funkciu na získanie neoprávnených požitkov,

j) disponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie je schopná alebo ochotná preukázať, alebo

k) z iných dôvodov neposkytuje záruku, že bude pri výkone bezpečnostnej ochrany dodržiavať právne predpisy a plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa tohto zákona.

(5) Spoľahlivosť posudzuje letecký úrad na základe žiadosti zamestnávateľa člena personálu bezpečnostnej ochrany. Letecký úrad si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie Policajného zboru. Okrem údajov zo svojich evidencií Policajný zbor v prípade potreby vykonáva aj previerky v mieste bydliska o spoľahlivosti člena personálu bezpečnostnej ochrany a previerky prostredia, v ktorom žije. O vyjadrenie môže letecký úrad požiadať aj iný štátny orgán alebo obec, v ktorej sa žiadateľ zdržiava alebo sa v posledných piatich rokoch zdržiaval. Policajný zbor, štátny orgán a obec sú povinné žiadosti leteckého úradu o vyjadrenie vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia.

(6) Bezúhonnosť a spoľahlivosť sa overuje raz za päť rokov.

(7) Odborne spôsobilou je osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany. Ministerstvo určí požiadavky na jednotlivé odbornosti člena personálu bezpečnostnej ochrany vrátane povinnosti preukázať teoretické znalosti a praktické schopnosti na výkon tejto činnosti skúškou odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu vymenúva ministerstvo.

(8) Odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany vykonávajú fyzické osoby alebo právnické osoby akreditované ministerstvom. Subjekty bezpečnostnej ochrany môžu pre vlastnú potrebu vykonávať odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany na základe povolenia ministerstva.

(9) Zdravotnú spôsobilosť člena personálu bezpečnostnej ochrany môžu posudzovať len zdravotnícke zariadenia a lekári poverení ministerstvom.

(10) Ustanovenia odsekov 3, 4 a 7 sa primerane vzťahujú aj na členov posádok lietadiel a na osoby, u ktorých si plnenie osobitných pracovných úloh vyžaduje vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov na letisku.

(11) Podrobnosti o kategorizácii a rozdelení personálu bezpečnostnej ochrany podľa jednotlivých odborností, o rozsahu odbornej prípravy pre jednotlivé odbornosti a o rozsahu odbornej prípravy členov posádok lietadiel a iných osôb, o pravidelnom opakovaní odbornej prípravy, o udeľovaní akreditácií a povoľovaní odbornej prípravy pre vlastnú potrebu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 35

 Bezpečnostná ochrana a verejný poriadok na letiskách

(1) Za bezpečnostnú ochranu a verejný poriadok na verejnom letisku zodpovedá jeho prevádzkovateľ. Pri ich zaisťovaní prevádzkovateľ letiska spolupracuje s útvarmi Policajného zboru.

(2) Každá osoba zdržujúca sa na verejnom letisku je povinná riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa letiska alebo ním poverenej osoby pri zaisťovaní bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku.

(3) Pri zaisťovaní bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku sú prevádzkovateľ letiska alebo osoby ním poverené oprávnení

a) požadovať na mieste vysvetlenie o skutočnostiach týkajúcich sa narušenia alebo ohrozenia bezpečnosti leteckej prevádzky, verejného poriadku alebo bezpečnosti života a zdravia osôb, ako aj majetku,

b) zisťovať na miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, totožnosť osôb, ich oprávnenie zdržovať sa na týchto miestach,

c) zisťovať totožnosť osoby, ktorá narušuje alebo ohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok alebo bezpečnosť života a zdravia osôb ako aj majetku,

d) predviesť dotknutú osobu a odovzdať ju bezodkladne útvaru Policajného zboru, ak to vyžadujú výsledky zákrokov podľa písmen b) a c),

e) presvedčiť sa či predvádzaná osoba nie je ozbrojená a podľa potreby zbraň až do ďalšieho opatrenia príslušných orgánov odobrať,

(f) zabraňovať neoprávnenému vstupu osôb a neoprávnenému vjazdu dopravných prostriedkov do vyhradených priestorov letísk a leteckých pozemných zariadení.8b)

(4) Činnosť prevádzkovateľa letiska alebo osôb ním poverených podľa odseku 3 sa musí vykonávať tak, aby občanom nevznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil nevyhnutnú mieru.

(5) Spôsob zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na verejných letiskách a koordináciu činností prevádzkovateľa letiska s útvarmi Policajného zboru hodnotí letecký úrad. Ak ide o civilnú leteckú prevádzku na vojenskom letisku, hodnotí aj spoluprácu s orgánmi ministerstva obrany.

8b) § 35 až 38 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmenea doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.

§ 36

Povinnosti osôb zúčastnených na leteckej doprave

(1) V záujme ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania sú osoby zúčastnené na leteckej doprave povinné podrobiť sa osobnej kontrole a kontrole prepravovaných vecí podľa požiadaviek osôb vykonávajúcich túto kontrolu (§ 34 ods. 2).

(2) Zúčastnené osoby, ktoré odmietnu podrobiť sa kontrolám podľa odseku 1, sú z leteckej prepravy vylúčené bez nároku na vrátenie cestovného alebo prepravného.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa netýkajú diplomatického kuriéra a diplomatickej pošty. 9)

——————————————————————

9) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.

Poznámka

8d ) 20. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 355, 30. 12. 2002).

8e) 7.2. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 355, 30. 12. 2002).

8f) Nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2003 zo 4. júla 2003 o ustanovení spoločných vymedzení národného programu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 169, 08. 07. 2003).

Letecký zákon

Zákon o civilnom letectve – úvod
PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ – VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
TRETIA ČASŤ – LETECKÝ PERSONÁL
ŠTVRTÁ ČASŤ – LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
PIATA ČASŤ – REGISTER LIETADIEL
ŠIESTA ČASŤ – LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
SIEDMA ČASŤ – OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
ÔSMA ČASŤ – LETECKÁ DOPRAVA
DEVIATA ČASŤ – LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
DESIATA ČASŤ – ŠTÁTNA SPRÁVA
JEDENÁSTA ČASŤ – SANKCIE
DVANÁSTA ČASŤ – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Čl.II
Čl.III
Čl.IV
Čl.V
Čl.VI
Čl.VII

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥