Združenie leteckých výrobcov Slovenskej republiky

Charakter a postavenie ZLV SR

Združenie leteckých výrobcov Slovenskej republiky (ZLV SR) je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená profesijné organizácia, ktorá združuje právnické a fyzické osoby, do ktorých predmetu činnosti patrí výroba leteckého a kozmického priemyslu a následné činnosti v oblasti vojenského, civilného a športového leteckého priemyslu, resp. inej právnickej a fyzickej osoby z nadväzujúcich odborov, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky.

Združenie leteckých výrobcov Slovenskej republiky je záujmovým združením. Združenie je samostatnou právnickou osobou s celoštátnou pôsobnosťou, založenou podľa Zákona č. 83/1990 Zb., z 27. marca 1990., vrátane zmien.

Slovenský názov: ZDRUŽENIE LETECKÝCH VÝROBCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY – ZLV SR

Anglický názov: ASSOCIATION OF THE AVIATION MANUFACTURERS SLOVAK REPUBLIC – AAM SR

Programové vyhlásenie prípravného výboru Združenia leteckých výrobcov Slovenskej republiky (ZLVSR).

POSLANIE

Združenie leteckých výrobcov Slovenskej republiky (ďalej len „Združenie“) je nezávislé a
nepolitické záujmové združenie právnických a fyzických osôb. Združuje subjekty leteckého
priemyslu, finálnych výrobcov lietadiel a komplexných systémov, výrobcov lietadlových
agregátov a zariadení vrátane pozemných zariadení, opravárenské, výskumné, vývojové,
skúšobné, vzdelávacie a ďalšie organizácie.

HLAVNÉ CIELE

 • Presadzovať záujmy členov Združenia;
 • Podporovať rozvoj leteckého priemyslu v SR;
 • Koordinovať aktivity členov Združenia;
 • Zastupovať (reprezentovať) členov Združenia;
 • Propagovať a vzdelávať členov Združenia.

PRIORITY PRE NASLEDUJÚCE OBDOBIE

 • 1. Svojou systematickou a aktívnou činnosťou presadzovať záujmy slovenského leteckého priemyslu a získavať podporu pre vytváranie podmienok pre jeho stabilizáciu a ďalší rozvoj na všetkých úrovniach riadenia. Podporovať vytvorenie efektívneho spôsobu komunikácie so štátnou správou.
 • 2. Usilovať o účinnú štátnu podporu pri predaji produktov slovenského leteckého priemyslu a pri účasti v medzinárodných obchodných súťažiach na dodávky leteckej techniky.
 • 3. Spracovať dlhodobú koncepciu rozvoja slovenského leteckého priemyslu.
 • 4. Prerokovať a dohodnúť s MDPaT SR, LÚ SR, MO SR, MH SR a MŠ SR princípy a zásady dlhodobej spolupráce vo všetkých záujmových oblastiach.
 • 5. Rokovať s MŠ SR a ďalšími štátnymi orgánmi ohľadom vytvorenia podmienok v systéme vzdelávania v prospech rozvoja letectva (vysoké školy, stredné odborné školy, systém celoživotného vzdelávania, atď.). Usilovať sa o získanie maximálnej podpory výskumu a vývoja tak, aby sa vytvorili porovnateľné podmienky s ostatnými štátmi EÚ a členmi NATO.
 • 6. Vyvinúť úsilie pre získanie členstva v Európskej asociácii leteckého a obranného priemyslu (ASD).
 • 7. Usilovať o efektívnu koordináciu výskumnej, vývojovej, výrobnej a legislatívnej činnosti v rámci slovenského leteckého priemyslu.
 • 8. Zabezpečiť informovanosť členov Združenia o rozvojových a inovačných programoch EÚ. V spolupráci so štátnymi orgánmi presadzovať širšie zapojenie členov Združenia do existujúcich programov EÚ a NATO. Zamerať sa na uplatnenie v nových projektoch už v štádiu ich prípravy s cieľom spolupracovať vo vývoji a výrobe. Podporovať zapojenie členov Združenia do dodávateľských reťazcov.
 • 9. V rámci Združenia koordinovať činnosti spojené s prípravou a realizáciou ofsetových operácií. Vytvárať podmienky pre zvyšovanie podielu členov Združenia v ofsetových programoch s dôrazom na získanie know-how a sofistikovaných technológií.
 • 10. U štátnych orgánov uplatňovať požiadavku na sprístupnenie informácií, ktorých získanie je nad rámec možností jednotlivých členov Združenia. Prispievať k výmene informácií medzi členmi Združenia.
 • 11. Spolupracovať s médiami s cieľom pozitívneho informovania o letectve a leteckom priemysle.
 • 12. Rozvíjať kontakty s domácimi a zahraničnými inštitúciami z oblasti letectva s cieľom vytvorenia priamych vzťahov a dlhodobej spolupráce.

Ustanovujúca členská schôdza Združenia leteckých výrobcov SR

Informácie o Ustanovujúcej členskej schôdzi Združenia leteckých výrobcov SR, ktorá sa koná 19.2.2010 nájdete v pozvánke na stránke Ustanovujúca členská schôdza ZLVSR.

Komentáre k článku Združenie leteckých výrobcov Slovenskej republiky (1)

 1. Zdravím,
  Kde by som mohol nájsť predpisy pre vrtuľníky, konkrétne pre vyrovnávací rotor? Viete o nejakom presnom linku?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥