Zákon o civilnom letectve

ZÁKON 143/1998 Z. z.

z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č . 37/2002 Z. z. z 18. decembra 2001

v znení zmeny a doplnenia zo zákona č. 136/2004 z o 4. februára 2004

v znení zákona č. 544/2004 z 10. septembra 2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Článok I

PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

DRUHÁ ČASŤ – VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU

TRETIA ČASŤ – LETECKÝ PERSONÁL

ŠTVRTÁ ČASŤ – LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY

PIATA ČASŤ – REGISTER LIETADIEL

ŠIESTA ČASŤ – LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA

SIEDMA ČASŤ – OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA

ÔSMA ČASŤ – LETECKÁ DOPRAVA

DEVIATA ČASŤ – LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE

DESIATA ČASŤ – ŠTÁTNA SPRÁVA

JEDENÁSTA ČASŤ – SANKCIE

DVANÁSTA ČASŤ – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Článok II

Článok III

Článok IV

Článok V

Článok VI

Článok VII

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥