Požiadavky a postupy na vykonávanie skúšok z teoretických vedomostí

Požiadavky a postupy na vykonávanie skúšok z teoretických vedomostí osvedčujúceho personálu údržby v súlade s požiadavkami nariadenia európskej komisie č. 2042/2003, časť-66
1. Letecký úrad Slovenskej republiky týmto stanovuje postupy a požiadavky na vykonávanie skúšok z teoretických vedomostí osvedčujúceho personálu údržby v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskej komisie č. 2042/2003, Časť-66 a Rozhodnutím riaditeľa agentúry 2003/19/RM, prílohy IV a V. Rozhodnutie 2003/19/RM obsahuje prijateľné spôsoby plnenia (Acceptable Means of Compliance) Nariadenia 2042/2003 a poradenský materiál (Guidance Material).
2. Skúšky z teoretických vedomostí vykonáva letecký úrad, oddelenie spôsobilosti leteckého personálu. Podľa Časti-66 môže skúšky vykonávať aj schválená organizácia na výcvik, ktorá je na to oprávnená leteckým úradom. V prípade, že letecký úrad oprávni takúto organizáciu na vykonávanie skúšok, bude o tom informovať na svojich webových stránkach.
3. Štandardy na typové skúšky sú uvedené v Doplnku III, bod 4 k Časi-66.
4. Na leteckom úrade organizuje skúšky v spolupráci so skúšobnou komisiou Oddelenie spôsobilosti leteckého personálu (OSLP), ktoré riadi riaditeľ Sekcie leteckej prevádzky.
5. Skúšobná komisia. Za účelom vykonávania skúšok z teoretických vedomostí vydáva letecký úrad na každý kalendárny rok štatút skúšobnej komisie. Skúšobná komisia sa skladá z predsedu a skúšobnej komisie. Úlohou skúšobnej komisie je tvoriť a schvaľovať skúšobné otázky z jednotlivých tematických celkov, dozerať nad dodržiavaním pravidiel skúšok, hodnotiť otázky na ktoré odpovedá uchádzač formou písomnej práce (tzv. essay question) a posudzovať odvolania uchádzačov.
6. Bližšie informácie získate na www.caa.sk alebo na Oddelení spôsobilosti leteckého personálu.
Kontakt
Letecký úrad SR
Oddelenie spôsobilosti leteckého personálu
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava 21
tel. 02/ 4857 4007
fax: 02/ 4342 0331
clerk@caa.sk

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥