Vzťahy a organizácia Leteckého úradu SR

Vzťahy leteckého úradu k niektorým orgánom a organizáciám

1. Letecký úrad sa vo vzťahu k iným orgánom a organizáciám riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, rezortnými a vnútrorezortnými predpismi ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR.
2. Letecký úrad je národným leteckým úradom a národným úradom pre bezpečnosť civilného letectva v zmysle príslušných predpisov Spoločenstva a Medzinárodnej organizácie civilného letectva.

Zásady organizácie leteckého úradu

1. Na čele leteckého úradu je riaditeľ, ktorého do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva minister dopravy pôšt a telekomunikácií. V čase neprítomnosti zastupuje riaditeľa v plnom rozsahu jeho práv, povinností a zodpovedností ním určený zástupca riaditeľa.
2. Riaditeľ leteckého úradu zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné poradné orgány. Zloženia, činnosť a spôsob zasadania poradných orgánov určí riaditeľ leteckého úradu.
3. Letecký úrad sa člení na samostatné organizačné celky zabezpečujúce ucelený súbor činností.
4. Funkčnú organizačnú štruktúru, záväzný systém vnútorného riadenia leteckého úradu, pracovnú náplň jeho organizačných zložiek a ich vzájomné vzťahy stanoví riaditeľ v organizačnom poriadku po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa.
5. Pracovný poriadok vydáva riaditeľ leteckého úradu po predchádzajúcom prerokovaní so zástupcami odborovej organizácie.

Letecký úrad SR – vyberte si a pokračujte

Vyberte si oblasť, ktorá Vás zaujíma:

< ?php echo ('

    ‚);
    wp_list_pages(‚depth=1&title_li=&child_of=910‘);
    echo (“);
    ?>

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥