Skúšobný poriadok skúšok z teórie

Skúšobný poriadok na vykonávanie skúšok z teoretických vedomostí osvedčujúceho personálu údržby v súlade s požiadavkami nariadenia európskej komisie č. 2042/2003, časť-66

1. Všeobecná časť

1.1 Skúšky z teoretických vedomostí musí úspešne vykonať každý žiadateľ, ktorý chce
• získať PS osvedčujúceho personálu údržby,
• rozšíriť PS o ďalšiu kategóriu/podkategóriu,
• zrušiť obmedzenie vzniknuté konverziou národného PS vydaného podľa L1 na PS vydaný podľa Časť-99, resp. JAR 66.
1.2 Skúšky sa vykonávajú v stanovených termínoch formou písomného testu. Ústne skúšky sa nevykonávajú.
1.3 Používajú sa dva druhy písomných skúšok:
a) test – otázky s možnosťou troch odpovedí, z ktorých iba jedna je správna;
b) písomná práca (tzv. essay question).
1.4 Skúšky z teoretických vedomostí sa vykonávajú v slovenskom a anglickom jazyku. Percentuálna časť otázok v angličtine v jednotlivých tematických celkoch/moduloch je max. 30 %.

2. Požiadavky na skúšky z teoretických vedomostí

2.1 Požiadavky na základné vedomosti pre kategórie A, B1 a B2 sú stanovené v Časti-66.A.25 a Doplnku 1 k Časti-66. Pozri prílohu č. 3 tohto postupu.
2.2 Základné požiadavky z jednotlivých tematických celkov/modulov pre každú kategóriu alebo podkategóriu vymedzuje 17 tematických celkov, ktoré musí žiadateľ úspešne vykonať. Požadované znalosti sú vyznačené pridelením ukazovateľov vedomostnej úrovne 1, 2 alebo 3.
2.3 Požiadavky na odstránenie obmedzení vzniknutých pri konverzii z národných PS stanovuje osobitný postup.
2.4 Žiadateľom, ktorí majú ukončené stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, budú uznané niektoré skúšky. Pozri III. časť tohto dokumentu – Zápočty z požadovaných teoretických vedomostí.

3. Organizácia skúšok z teoretických vedomostí

3.1 Žiadateľ o vydanie PS, resp. o rozšírenie PS o ďalšiu kategóriu/podkategóriu musí doručiť na OSLP leteckého úradu správne vyplnenú, potvrdenú a podpísanú žiadosť o vykonanie skúšky (príloha č. 1), vrátane potvrdenia o úspešnom absolvovaní teoretického kurzu (ak sa vyžaduje). Žiadosť môže doručiť osobne, poštou, faxom alebo e-mailom.
3.2 V prípade, že žiadateľ žiada o úľavu z teoretických skúšok (tzv. zápočet), priloží k žiadosti kópie maturitného vysvedčenia alebo vysvedčenia zo štátnej záverečnej skúšky. Na prvé skúšky musí priniesť k nahliadnutiu originály alebo overené fotokópie uvedených dokumentov.
3.3 Pracovníci oddelenia spôsobilosti leteckého personálu posúdia predloženú dokumentáciu a posúdia, či môže byť žiadateľovi priznaná úľava zo skúšok a či môže byť zaradený na skúšku.
3.4 V prípade, že bude žiadateľ zaradený na skúšky, vystaví mu OSLP platobný výmer, ktorý môže žiadateľ zaplatiť prevodom z účtu alebo priamo v pokladnici leteckého úradu.
3.5 Najneskôr 14 dní pred stanoveným termínom skúšok musí žiadateľ doručiť na OSLP osobne, poštou, faxom alebo e-mailom záväznú prihlášku na konkrétny skúšobný termín, (príloha č. 2). Žiadateľ musí na prihlášku uviesť presný termín skúšky, na ktorý sa prihlasuje.
3.6 V prípade, že bude na letecký úrad doručená iba kópia žiadosti, originál musí žiadateľ o skúšku predložiť najneskôr v deň konania skúšky.
3.7 Skúšku je potrebné začať najneskôr do 6 mesiacov odo dňa podania prihlášky. V prípade, že žiadateľ o skúšku nezaháji skúšku do 6 mesiacov od doručenia žiadosti, bude jeho žiadosť vyradená z evidencie žiadateľov o vykonanie skúšky z teoretických vedomostí. Nevyžiadané materiály sa nevracajú.
3.8 Tlačivá na skúšky sú súčasťou tohto postupu (prílohy 1 a 2) a sú k dispozícii na leteckom úrade (OSLP) ako aj na internetovej adrese leteckého úradu www.caa.sk.

4. Plánovanie termínov skúšok z teoretických vedomostí

4.1 Skúšky z teoretických vedomostí sa vykonávajú v termínoch stanovených leteckým úradom. Žiadateľ sa musí na konkrétny termín písomne prihlásiť (pozri záväzná prihláška, príloha č. 2).
4.2 Termíny skúšok sú publikované prostredníctvom leteckej informačnej služby a na internetovej adrese leteckého úradu www.caa.sk.
4.3 Skúšobná komisia si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch termín skúšky zmeniť, resp. ho zrušiť.
4.4 Uchádzači o skúšku si plánujú teoretické skúšky v termínoch stanovených OSLP sami.
4.5 Uchádzač musí sledovať, aby uspel zo všetkých požadovaných tematických celkov/modulov do 5 rokov od začatia skúšky z prvého tematického celku/modulu, inak bude hodnotený ako NEPROSPEL a celú skúšku bude musieť opakovať. Začiatok päťročného obdobia sa počíta od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vykonal prvú skúšku.
4.6 V prípade, že sa uchádzač nemôže z nejakého dôvodu dostaviť na skúšku, musí sa najneskôr v deň konania skúšky ospravedlniť na OSLP (písomne, telefonicky, osobne, e-mailom).
4.7 Ak sa uchádzač nedostaví na skúšku v plánovanom termíne bez ospravedlnenia, bude jeho prihláška zo skúšok vyradená. Tematické celky, z ktorých už uspel, sa započítavajú.
4.8 Ak uchádzač zmešká začiatok skúšky o viac ako 15 minút, nebude mu umožnené skúšku vykonať.
4.9 Uchádzač, ktorý sa nedostavil na skúšku v termíne, na ktorý sa prihlásil, prípadne zmeškal začiatok skúšky, sa môže prihlásiť na zostávajúce tematické celky/moduly alebo celú skúšku na ďalší vhodný termín.

5. Priebeh a spôsob vykonania skúšky

5.1 Uchádzač o vykonanie skúšky z teoretických vedomostí predloží oprávnenému pracovníkovi OSLP:
i) doklad o totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), ktorým sa musí uchádzač preukázať pred začatím každého skúšobného termínu.
ii) doklad o zaplatení poplatku za vykonanie skúšky z teoretických vedomostí (výška poplatku je uvedená v platobnom výmere, ktorý na základe žiadosti o skúšku vystaví letecký úrad),
iii) originál žiadosti o vykonanie skúšky (ak predtým zaslal OSLP iba kópiu).
5.2 Pred začatím skúšok z teoretických vedomostí oboznámi skúšobná komisia uchádzačov s právami, povinnosťami a organizáciou skúšok a s možnosťou používania povolených pomôcok.
6.1 Žiadatelia o skúšky môžu mať na stole iba skúšobné papiere, špecifickú dokumentáciu (v prípade typových skúšok) a povolené pomôcky.
6.2 Všetky skúšobné papiere, ktoré sa rozdajú na začiatku skúšky, musia byť označené v pravom hornom rohu pečiatkou leteckého úradu a očíslované. Počet skúšobných papierov, ktoré sa rozdajú jednotlivým kandidátom na začiatku skúšky, zaznamená skúšajúci na osobitný papier. Na konci prideleného času skúšky musí kandidát vrátiť skúšajúcemu rovnaký počet skúšobných papierov, aký mu bol pridelený na začiatku skúšky. Žiadny skúšobný papier nemôže byť odnesený zo skúšobnej miestnosti počas prideleného času skúšky. Uchádzač nemôže používať, napr. na pomocné výpočty, papiere, ktoré si sám priniesol.
5.3 Uchádzači o skúšku musia byť od seba oddelení, nemôžu si navzájom nazerať do skúšobných papierov a nemôžu rozprávať s nikým iným ako s dozor konajúcim skúšobným komisárom.
5.4 V prípade, že žiadateľ použije nedovolené pomôcky alebo bude postupovať nepovoleným spôsobom, výsledok jeho skúšky bude hodnotený ako NEPROSPEL. Za postup nepovoleným spôsobom sa považuje použitie iných ako povolených pomôcok alebo poskytovanie, resp. využívanie informácií od iných osôb a pod. pri odpovediach na skúšobné otázky.
5.5 Uchádzačom, ktorým sa dokáže podvádzanie, sa zakáže účasť na akejkoľvek ďalšej skúške na obdobie 12 mesiacov od dátumu skúšky, kedy bolo zistené podvádzanie (Časť 66.B.200).

6. Pomôcky

6.3 Letecký úrad poskytne uchádzačom o vykonanie skúšky všetky dovolené pomôcky: papier, kalkulačku, uhlomer, pravítko, písacie potreby, slovník.
6.4 Uchádzači môžu počas skúšky použiť vlastnú ceruzku, kružidlo, trojuholník, pravítko.

7. Pravidlá skúšok

7.1 Skúšky sa vykonávajú v stanovených termínoch formou písomného testu. Ústne skúšky sa nevykonávajú.
7.2 Počet pokusov: Neobmedzený. Uchádzač môže absolvovať neobmedzený počet pokusov z každého tematického celku/modulu.
7.3 Uspel v jednom tematickom celku/module: Ak uchádzač získa 75% a viac z možných bodov v danom teste.
7.4 Uspel v písomnej odpovedi, tzv. essay question. Skúška sa pokladá za úspešnú, keď je odpoveď správna na minimálne 75%.
7.5 Uspel v celej skúške: Uspel vo všetkých požadovaných tematických celkoch/moduloch na min. 75%.
7.6 Neuspel v celej skúške: Ak od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vykonal prvú skúšku, uplynulo 5 rokov bez toho, aby uspel zo všetkých požadovaných tematických celkov/modulov.
7.7 Časová perióda 5 rokov špecifikovaná v bode 7.6 sa nevzťahuje na tie tematické celky/moduly, ktoré sú spoločné pre viac než jednu kategóriu alebo podkategóriu PS podľa Časti-66 a ktoré sú v tom čase úspešne vykonané ako súčasť inej kategórie/podkategórie.
7.8 Počty otázok pre jednotlivé tematické celky/moduly a poskytnutý čas na skúšky sú uvedené v Doplnku II k Časti-66 (príloha č. 3)

8. Výsledky o vykonaní skúšky

8.1 Skúšobní komisári opravia testy najneskôr do siedmich pracovných dní. S výsledkom skúšky oboznámi OSLP uchádzača osobne, telefonicky alebo poštou v priebehu 14 dní od vykonania skúšky.
8.2 Po vykonaní skúšok z tematických celkov 7, 9 a 10 zváži skúšobná komisia, z ktorej časti bol kandidát neúspešný, či z otázok, alebo z písomnej práce, tzv. essay questions. Na základe toho potom stanoví, z ktorej časti musí žiadateľ skúšku opakovať.
8.3 Po úspešnom ukončení celej skúšky z teoretických vedomostí vydá OSLP príslušné potvrdenie a zaznamená skúšku do PS. V prípade skúšky na zrušenie obmedzenia bude toto obmedzenie v PS zrušené.
8.4 Každý uchádzač má právo zoznámiť sa s výsledkom skúšky z každého tematického celku/modulu. Ak neuspel z niektorého tematického celku/modulu teoretickej skúšky, môže sa zoznámiť s nesprávne zodpovedanými otázkami. V takomto prípade nie je povolené robiť si výpisy alebo záznamy, konzultovať chybné otázky a je možné použiť iba pomôcky, aké mohol použiť na skúške. Zoznámiť sa s nesprávne zodpovedanými otázkami môže žiadateľ na leteckom úrade v priebehu 30 dní od vykonania skúšky.
8.5 Neúspešne vykonané skúšky z jednotlivých tematických celkov/modulov nemôžu byť opakované skôr ako 90 dní od neúspešného vykonania skúšky. V prípade, že žiadateľ absolvuje kurz na preškolenie z neúspešne vykonaného tematického celku/modulu (-ov) v organizácii schválenej podľa Časti-147 a preukáže sa certifikátom, môže sa opätovne pokúsiť o vykonanie skúšky už po 30 dňoch od neúspešného vykonania skúšky/skúšok.

9. Odvolanie proti skúškam

9.1 Každý uchádzač má právo odvolať sa proti výsledku skúšky, proti správnosti a jednoznačnosti skúšobných otázok, navrhnutým odpovediach v testoch a proti tomu, či obsah skúšobných otázok a ich obtiažnosť zodpovedá osnove teoretickej výučby a požiadavkám Časti-66.
9.2 Odvolanie možno podať písomne na stanovenom formulári do rúk personálu OSLP alebo na podateľni leteckého úradu. Formulár získate na OSLP.
9.3 Skúšobná komisia posúdi odvolanie a rozhodne o výsledku odvolania do 30 dní. Uchádzača bude informovať písomne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥