Využívanie vzdušného priestoru – Zákon o civilnom letectve

ZÁKON 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon)

DRUHÁ ČASŤ

VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU

§ 5

Vykonávanie letov

(1) Let sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a posádky lietadla, iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z lietadiel.

(2) Let sa musí vykonať podľa pravidiel lietania vydaných pre jednotlivé časti vzdušného priestoru.

(3) Veliteľ lietadla, ktoré sa pohybuje vo vzdušnom priestore v rozpore s týmto zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, musí podľa pokynov zmeniť dráhu letu alebo pristáť na určenom letisku. Pokyny musia byť vydané tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť lietadla. Ak lietadlo nezmení dráhu letu alebo nepristane na určenom letisku, alebo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky, alebo je dôvodné podozrenie, že je objektom činu protiprávneho zasahovania, možno použiť ozbrojené sily v súlade s osobitným predpisom.1k)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1k znie:

1k) Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

(4) Rozdelenie vzdušného priestoru a pravidlá lietania platné pre civilné letectvo ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany.

§ 6

Zákaz a obmedzenie letov

(1) Vykonávanie letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru sa môže z obranných a bezpečnostných dôvodov alebo z iného verejného záujmu dočasne alebo trvalo zakázať alebo obmedziť. Zákaz alebo obmedzenie vykonávania letov vyhlási ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany.

(2) Ak zákaz alebo obmedzenie vykonávania letov v určenej časti vzdušného priestoru nepresahuje tri mesiace, vyhlási to letecký úrad so súhlasom ministerstva obrany.

(3) V čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu2) možno s okamžitou platnosťou zakázať vykonávanie letov civilných lietadiel vo vzdušnom priestore v potrebnom rozsahu.

——————————————————————

2) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení zákona č. 113/2004 Z. z.

§ 7

Osobitné podmienky využívania vzdušného priestoru

(1) Letecký úrad môže v záujme bezpečnosti letovej prevádzky v určených častiach vzdušného priestoru zakázať alebo obmedziť lety lietajúcich športových zariadení alebo určených kategórií lietadiel.

(2) Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota môžu vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok, ktoré prihliadajú na bezpečnosť letu a ktoré určí rozhodnutím letecký úrad po dohode s ministerstvom obrany.

(3) Letecké dni, letecké súťaže a iné verejné letecké podujatia možno usporiadať len na základe povolenia leteckého úradu; v povolení určí podmienky na vykonanie podujatia.

§ 8

Letové prevádzkové služby

(1) Letové prevádzkové služby sa zriaďujú na zaistenie bezpečnosti, plynulosti a efektívnosti vykonávania letov vo vzdušnom priestore.

(2) Letové prevádzkové služby zabezpečujú najmä

a) riadenie letovej prevádzky,

b) poskytovanie informácií lietadlám počas letu,

c) pohotovostnú službu pre lietadlá počas letu.

(3) Letové prevádzkové služby podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo vykonáva právnická osoba poverená ministerstvom; poverenie vydáva ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany. Poskytovaním letových prevádzkových služieb potrebných pri používaní letísk môže ministerstvo poveriť aj fyzickú osobu. Ministerstvo v poverení určí rozsah a podmienky na vykonávanie letových prevádzkových služieb.

(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba poverená poskytovaním letových prevádzkových služieb musí uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní letových prevádzkových služieb a plniť ju. Minimálnu výšku poistného krytia určí ministerstvo v poverení.

(5) Postupy organizovania a vykonávania letových prevádzkových služieb a letecké merné jednotky používané pri poskytovaní letových prevádzkových služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany.

§ 9

Letecká informačná služba

(1) Letecká informačná služba poskytuje údaje a informácie o vzdušnom priestore a podmienkach jeho využívania, o letových prevádzkových službách, letiskách a leteckých pozemných zariadeniach, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne vykonávanie letov vrátane vydávania leteckých máp.

(2) Za zabezpečenie leteckej informačnej služby zodpovedá ministerstvo. Výkonom tejto služby môže ministerstvo poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu; v poverení určí podmienky na jej vykonávanie.

(3) Podrobnosti o obsahu a spôsobe vykonávania leteckej informačnej služby a o obsahu a forme leteckých máp ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 10

Letecké telekomunikačné služby

(1) Letecké telekomunikačné služby zabezpečujú najmä

a) telekomunikačné spojenie,

b) leteckú rádionavigáciu,

c) leteckú rádiolokáciu.

(2) Frekvencie a frekvenčné pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených frekvencií v národnej tabuľke frekvenčného spektra prideľuje letecký úrad. Vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné služby zabezpečuje ministerstvo3)

(3) Letecké telekomunikačné služby, ako aj spojové služby pre leteckú meteorologickú službu môžu vykonávať právnické osoby alebo fyzické osoby na základe povolenia ministerstva; v povolení určí podmienky na ich vykonávanie.

(4) Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonávania leteckých telekomunikačných služieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

——————————————————————

3) § 6 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

§ 11

Letecká meteorologická služba

(1) Letecká meteorologická služba poskytuje informácie o meteorologických prvkoch, stave počasia a jeho predpokladanom vývoji, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne vykonávanie letov.

(2) Leteckú meteorologickú službu môžu vykonávať právnické osoby na základe povolenia ministerstva; v povolení určí podmienky na jej vykonávanie.

(3) Podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonávania leteckej meteorologickej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 12

Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba môže prevádzkovať lietadlo ako letecký dopravca len na základe osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vydaného leteckým úradom; v osvedčení určí typ lietadla, rozsah povolenej činnosti a podmienky na jej vykonávanie.

(2) V záujme bezpečnosti letovej prevádzky alebo v inom verejnom záujme môže letecký úrad podmieniť prevádzkovanie určitých kategórií lietadiel alebo vykonávanie určitých leteckých činností vydaním osvedčenia leteckého prevádzkovateľa aj v prípadoch, keď lietadlo nie je prevádzkované leteckým dopravcom.

(3) Na vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa musí žiadateľ leteckému úradu preukázať najmä

a) vlastníctvo alebo oprávnenie používať aspoň jedno lietadlo zapísané v registri lietadiel,

b) primeraný vnútorný systém organizácie a riadenia činností na zaistenie bezpečnej prevádzky lietadiel pri vykonávaní leteckej dopravy alebo inej leteckej činnosti,

c) systém zachovania letovej spôsobilosti lietadiel a odbornej spôsobilosti leteckého personálu,

d) návrh bezpečnostného programu na ochranu pred činmi protiprávneho zasahovania.

(4) Držiteľ osvedčenia leteckého prevádzkovateľa môže v určenom rozsahu vykonávať údržbu a opravy lietadiel, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje.

(5) Podmienky prevádzky lietadiel a ďalšie dopĺňajúce údaje k žiadosti o vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a spôsob ich preukazovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 13

Poistenie zodpovednosti

(1) Prevádzkovateľ lietadla je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a plniť ju. Splnenie tejto povinnosti musí na požiadanie preukázať leteckému úradu.

(2) Minimálnu výšku poistného krytia a ďalšie náležitosti poistnej zmluvy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo financií").

§ 14

Doklady a iná dokumentácia na palube lietadla

(1) Na palube lietadla počas letu musia byť tieto doklady:

a) osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel,

b) osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla,

c) palubný denník alebo doklad, ktorý ho nahrádza,

d) povolenie na zriadenie a prevádzkovanie spojových

a rádionavigačných zariadení, ak sú na palube,

e) doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.

(2) Okrem dokladov uvedených v odseku 1 musia byť na palube lietadla počas letu ďalšie doklady, dokumentácia a informácie slúžiace na vykonanie letu a doklady posádky lietadla, ktorých bližšiu špecifikáciu podľa charakteru letu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 15

Prevádzka lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prevádzka lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi lietadiel

(1) Na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní, je potrebný súhlas leteckého úradu.

(2) Tuzemský prevádzkovateľ lietadla môže prevádzkovať lietadlo zapísané v registri lietadiel cudzieho štátu len so súhlasom leteckého úradu a príslušných orgánov štátu registrácie lietadla, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

(3) Na vydanie súhlasu podľa odsekov 1 a 2 musí žiadateľ preukázať

a) účel a spôsob využitia lietadla,

b) systém zachovania letovej spôsobilosti lietadla.

(4) V prípade podľa odseku 2 musí žiadateľ preukázať aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.

§ 16

Postupy na odvrátenie nebezpečenstva a záchranu

ľudského života

(1) Člen leteckého personálu je povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva, ktoré môže ohroziť cestujúcich a posádku. V prípade ohrozenia ľudského života má člen leteckého personálu povinnosť vykonať všetky opatrenia na záchranu života, ak tak môže urobiť bez ohrozenia bezpečnosti letu a osôb na palube.

(2) Ak dôjde k leteckej nehode alebo k núdzovému pristátiu lietadla, veliteľ lietadla je povinný okrem povinností uvedených v odseku 1 chrániť záujmy prevádzkovateľa lietadla a vlastníkov nákladu prepravovaného v lietadle. V týchto prípadoch je oprávnený konať v ich mene na ochranu ich majetku.

§ 17

Pátranie a záchrana

(1) Za vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov zodpovedá ministerstvo. Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra poskytujú na tento účel potrebnú súčinnosť. Koordináciou súčinnosti môže ministerstvo poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Ministerstvo v poverení určí podmienky na jej vykonávanie.

(2) Orgány zodpovedné za pátranie po lietadlách a záchranu ľudských životov musia

a) po prijatí správy, že lietadlo je v stave núdze, vykonať všetky opatrenia, ktoré uľahčia prípadné pátranie po lietadle a záchranu ľudských životov,

b) po prijatí správy, že lietadlo havarovalo, núdzovo pristáva alebo pristálo, alebo ak je z iných informácií zrejmé, že k takému stavu došlo, bezodkladne začať činnosť zameranú na zistenie miesta leteckej nehody, záchranu ľudských životov a zamedzenie ďalších škôd, ako aj na fyzikálny, biologický a chemický prieskum terénu na mieste nehody a jeho zabezpečenie,

c) na mieste leteckej nehody urobiť všetky opatrenia, ktoré uľahčia jej vyšetrovanie.

(3) Orgány štátnej správy, obce a iné právnické osoby, ako aj fyzické osoby sú povinné poskytnúť pomoc pri pátraní po lietadle a pri záchrane ľudských životov.

(4) Činnosť orgánov zúčastnených na pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov bližšie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany a ministerstvom vnútra.

§ 18

Odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov

(1) Leteckou nehodou sa rozumie udalosť,

a) pri ktorej došlo v súvislosti s vykonaním letu k závažnému poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb okrem prípadov, keď k zraneniu alebo úmrtiu došlo z prirodzených príčin, ak si ich osoba spôsobila sama alebo ich spôsobila iná osoba,

b) pri ktorej došlo k poruche alebo poškodeniu lietadla, ktoré má vplyv na jeho letovú spôsobilosť,

c) pri ktorej došlo k zničeniu alebo zmiznutiu lietadla.

(2) Incidentom sa podľa tohto zákona rozumie iná udalosť, ako je letecká nehoda súvisiaca s prevádzkou lietadla, ktorá mala alebo mohla mať vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky.

 

(3) Každá letecká nehoda alebo incident sa podrobí odbornému vyšetrovaniu. Za vytvorenie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov zodpovedá ministerstvo. Na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov s výnimkou prípadov podľa §48 ods. 3 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) vymenúva a odvoláva predsedu a členov stálej komisie na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov (ďalej len „stála komisia“). Predseda stálej komisie vykonáva funkciu vedúceho útvaru odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov leteckého úradu; pri výkone vyšetrovania je funkčne nezávislý od leteckého úradu.

 

(4) Predseda stálej komisie zriaďuje z členov stálej komisie odbornú komisiu na vyšetrenie leteckej nehody alebo incidentu (ďalej len „odborná komisia“). Na vyšetrenie leteckej nehody mimoriadnej závažnosti alebo s mimoriadnymi následkami vymenúva členov odbornej komisie minister. Členmi odbornej komisie nemôžu byť osoby, ktorých záujmy sú v rozpore s cieľom objektívneho vyšetrenia leteckej nehody alebo incidentu. Odborná komisia je pri výkone vyšetrovania funkčne nezávislá od leteckého úradu.

 

(5) Ak dôjde k leteckej nehode alebo incidentu štátneho lietadla, ktorý má vplyv na bezpečnosť prevádzky civilných lietadiel, odbornú komisiu zriaďuje minister alebo predseda stálej komisie po dohode s ministrom obrany alebo ministrom vnútra. Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov štátnych lietadiel zabezpečuje ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra. Do odbornej komisie môže vymenovať aj členov stálej komisie.

 

(6) Letecký úrad zabezpečuje materiálne podmienky a finančné podmienky prostredníctvom viazaných finančných prostriedkov na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov a poskytuje potrebnú pomoc pri odbornom vyšetrovaní, ak takáto činnosť neovplyvní nezávislosť vyšetrovania.

(7) Odborná komisia musí vykonať opatrenia, ktoré povedú k zisteniu príčin leteckej nehody alebo incidentu a navrhne leteckému úradu alebo ministerstvu vydať opatrenia na zamedzenie ďalších nehôd alebo incidentov obdobného charakteru.

(8) Členovia odbornej komisie sú oprávnení vstúpiť na miesto leteckej nehody a incidentu, zabezpečiť úplné zdokumentovanie údajov o mieste nehody, stave lietadla a osôb na palube vrátane odobratia vzoriek na vykonanie expertíz. Odborná komisia je oprávnená požadovať doklady, dokumentáciu, výpovede, odborné posudky a iné podklady od osôb, ktoré môžu objasniť skutočnosti súvisiace s leteckou nehodou a incidentom. Uvedené údaje možno požadovať aj od vlastníka, prevádzkovateľa alebo výrobcu lietadla, ako aj od zamestnancov orgánov štátnej správy v civilnom letectve, od prevádzkovateľov letísk, právnických osôb a fyzických osôb poverených poskytovaním letových prevádzkových služieb. Uvedené osoby sú povinné poskytnúť požadované údaje.

(9) Vlastník alebo prevádzkovateľ lietadla, pri ktorom došlo k leteckej nehode alebo incidentu, je povinný na žiadosť odbornej komisie bezodplatne poskytnúť lietadlo alebo jeho časť na vykonanie expertíz potrebných na zistenie príčin leteckej nehody alebo incidentu.

(10) Klasifikáciu leteckých nehôd a incidentov, spôsob ich ohlasovania, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti odbornej komisie a jej spolupráci s orgánmi štátnej správy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Letecký zákon

Zákon o civilnom letectve – úvod
PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ – VYUŽÍVANIE VZDUŠNÉHO PRIESTORU
TRETIA ČASŤ – LETECKÝ PERSONÁL
ŠTVRTÁ ČASŤ – LIETADLÁ A INÉ VÝROBKY LETECKEJ TECHNIKY
PIATA ČASŤ – REGISTER LIETADIEL
ŠIESTA ČASŤ – LETISKÁ A LETECKÉ POZEMNÉ ZARIADENIA
SIEDMA ČASŤ – OCHRANA CIVILNÉHO LETECTVA
ÔSMA ČASŤ – LETECKÁ DOPRAVA
DEVIATA ČASŤ – LETECKÉ PRÁCE A INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE
DESIATA ČASŤ – ŠTÁTNA SPRÁVA
JEDENÁSTA ČASŤ – SANKCIE
DVANÁSTA ČASŤ – SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Čl.II
Čl.III
Čl.IV
Čl.V
Čl.VI
Čl.VII

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *